Shahed University

Effect of ultrasonic frequencies on the flour moth, Ephestia kuehniella Zeller and its parasitoid

Fatemeh Shekofteh | Alireza Askarianzadeh | Alireza Rezazadeh | Abazar Hajnorouzi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=116577
Date :  2019/02/01
Publish in :    ششمين پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي

Link :  http://afpiconf.ir/fa/
Keywords :flour, Ephestia, Zeller, parasitoid

Abstract :
یکی از افات مهم محصولات انباری شب¬پره ارد است. با توجه به محدودیت استفاده از سموم در فضای بسته انبارمی¬طلبد که از دیگر روش¬های کنترلی از جمله روش¬های رفتاری ایمن و سازگاری به محیط زیست مثل کنترل بیولوژیک و کنترل فیزیکی استفاده گردد. لذا در این مطالعه اثر امواج فراصوت به عنوان یکی از روش¬های کنترل فیزیکی در کنترل شب¬پره ارد و همینطور اثر این امواج روی زنبور پارازیتوئید ان مورد بررسی قرار گرفت.. برای این منظور محفظه¬ای به ابعاد 50× 120× 120 که با پارچه تور محصور شده بود تهیه گردید. سطح داخلی دو طرف این محفظه با طلق¬های چسبناک پوشانده شد و در شروع ازمایش در یک طرف دستگاه تولید فراصوت قرار گرفت در هر ازمایش تعداد ده حشره بالغ یک¬روزه¬ای شب¬پره ارد در این محفظه رها شد و در مدت 24 ساعت در معرض یک فرکانس فراصوت قرار گرفت. فرکانس¬ها شامل 20، 40، 80، 100، 120، 150، 200 کیلو هرتز و شدت 200میلی¬متردر ثانیه در سه تکرار بررسی شد.این بررسی دراتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) برای شب¬پره ارد و زنبور پارازیتوئید ان انجام شد. نتایج ازمایش نشان داد که همه فرکانس¬های مورد ازمایش به نوبه خود خاصیت دورکنندگی داشته اما از بین این هفت فرکانس ازمایش شده روی شب¬پره ارد و زنبور انگل¬واره ان فرکانس 100 کیلوهرتز بهترین فرکانس فراصوتی برای دور کردن شب¬پره ارد بوده است و روی زنبور انگل¬واره ان اثر سو نداشته است. داده¬ها به صورت طرح پایه کاملا تصادفی تجزیه شده.


http://afpiconf.ir/fa/

Files in this item :
Download Name : 116577_12952404162.pdf
Size : 521Kb
Format : PDF