Shahed University

Thematic Convergence of Irans Scientific Productions in the Field of Health

Fatemeh Parchamipour | Hamzehali Nourmohammadi | Saeid Asadi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=116748
Date :  2019/06/22
Publish in :    مديريت اطلاعات سلامت

Link :  http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/3819/3714
Keywords :تحقيقات زيست پزشکي، کتابسنجي؛ تحقيقات بين رشته‌اي، ايران

Abstract :
چکیده مقدمه: با توجه به اهمیت حوزه سلامت و سیاستهای در نظر گرفته شده برای این حوزه در نقشه جامع علمی سلامت، پژوهش حاضر با هدف تعیین همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت طراحی و اجرا شد. روش بررسی: برای تحلیل اطلاعات این مطالعه مروری، از تحلیل همرخدادی واژگان و تحلیل شبکههای اجتماعی استفاده گردید. جامعه تحقیق، کلیه تولیدات علمی حوزه سلامت ایران نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus طی بازه زمانی سالهای 2007 تا 2016 متشکل از 8616 مدرک بود. یافتهها: بیشترین سهم تولید علم در میان زیرحوزههای تشکیل دهنده حوزه سلامت مربوط به حوزه Sports Science بود. از نظر همگرایی و نزدیکی موضوعی، حوزه Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation با همه حوزههای تشکیل دهنده حوزه سلامت همگرایی داشت. بیشترین میزان همگرایی از نظر مفاهیم مشترک نیز بین دو حوزه Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation و Radiological and Ultrasound Technology مشاهده گردید. در نهایت، تحلیلها منجر به ایجاد سه خوشه همگرایی موضوعی در حوزه سلامت شد. نتیجهگیری: بین تعدادی از زیرحوزههای سلامت، همگرایی موضوعی یا محتوایی وجود دارد که نشان دهنده وجود مفاهیم و موضوعات مشترک بین انها میباشد. ترسیم و مشخصسازی حوزههای همگرا میتواند به برنامهریزی برای انجام تحقیقات بین رشتهای و ایجاد حوزههای جدید مطالعاتی در حوزه سلامت کمک کند. پیام کلیدی: علوم سلامت از وسعت و تنوع گستردهای برخوردار میباشد و این گستردگی ممکن است مطالعه روابط بین انها را دشوار کند. این در حالی است که بررسی ارتباطات بین رشتهای و میان رشتهای علوم سلامت میتواند تصویر بهتری از وضعیت تولید علم، فناوری و نواوری در این زمینه ارایه نماید. مطالعه حاضر با ارایه تصویری از روابط میان رشتهای علوم سلامت، این امکان را به پژوهشگران، مدیران و برنامهریزان حوزه سلامت میدهد تا حوزههای پژوهشی و اموزشی جدید را با رویکرد میان رشتهای و با در نظر گرفتن همگرایی و همافزایی پژوهشگران شاخههای مختلف علوم سلامت تعریف و ارایه نمایند