Shahed University

Mahmoud Bayat

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=116911
Date :  2019/01/10
Publish in :    هنر هاي تجسمي نقش مايه


Keywords :طراحي بسته بندي ، ارتباطات فرهنگي، محصولات غذايي ، نقش مايه هاي نگارگري

Abstract :
چکیده در دنیای امروز با وجود جهانی شدن، دیگر نمیتوان گفت که یک کشور تنها محصور در مرزهای خودش است. کشورها در جهان امروز به یکدیگر وابستگی متقابل از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند. از انجایی که بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللی است ، بسته بندی محصولات می تواند بعنوان یکی از نمادهای فرهنگی ایران ، ارتباطی بین فرهنگی با جهان برقرار کند . بسته‌بندی جز لازم و ضروری یک محصول است که شناساندن و نگهداری محصول را از تولید تا مصرف بر عهده دارد. این پژوهش به ضرورت استفاده از صنعت بسته بندی و قدرت ان در جهت ایجاد ارتباطات فرهنگی می پردازد. این پژوهش به این سوال پاسخ می دهد که چگونه هنر و صنعت بسته بندی قادر به ایجاد ارتباط میان فرهنگ های مختلف است ؟ در این پژوهش به رابطه بین ارتباطات فرهنگی و طراحی محصولات، ماهیت صنعتی شدن، ارتباطات و مناسبات بین محصولات، فرهنگ ها و اداب و رسوم مورد توجه قرار می گیرد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد . نتایج بر این است که ، اگر در بسته بندی محصولات غذای کشور از نقش مایه های نگارگری ایرانی استفاده صحیح شود به این وسیله محصول غذایی ما سفیری می شود برای انتقال فرهنگ ایرانی به کشورهای هدف و این بخشی از رسالت هنر گرافیک در قبال فرهنگ چند هزار ساله کشور پهناور ایران اسلامی است .