Shahed University

eco criticism

Tahere Akhtari | Farideh Davodimoghadam

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=127047
Date :  2019/10/17
Publish in :    دومين کنفرانس بين المللي نواوري و تحقيق در علوم انساني و مطالعات فرهنگي اجتماعي

Link :  http://www.hicongress.ir
Keywords : مطالعات سبز، نقد بوم گرا، جبران خليل جبران.

Abstract :
مطالعات سبز یا نقد بوم گرا از جمله مطالعات ارزشمند در حوزۀ نقد ادبی است که بر محور اساسی ارتباط میان طبیعت و ادبیات می¬پردازد. این نقد تلاش می کند با تغییر نگرش به محیط زیست از طریق فرهنگ و ادبیات در بهبود اوضاع بحرانی محیط زیست نقش موثری را ایفا کند. محققان این عرصه بر این باورند که باید دید گذشته انسان به طبیعت که بر مبنای قداست و ارزش نهادن به محیط زیست بوده است، زنده شود و نحوۀ رفتار انسان با طبیعت نیز اصلاح شود. از این رو، در نقد مطالعات سبز با نقد و نگارش اثاری که به توصیف اصالت و ارزش طبیعت می¬پردازد، این هدف مهم را دنبال می¬کنند. در این پژوهش شعر زیبایی از جبران خلیل جبران با این رویکرد، توصیف و تحلیل می¬شود.


http://www.hicongress.ir

Files in this item :
Download Name : 127047_14115683982.pdf
Size : 318Kb
Format : PDF