Shahed University

Validation of Innovation Indicators in Iranian Universities Based on Innovation Indicators of World Universities

Laleh Samadi | Saeid Asadi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=137534
Date :  2021/04/29
Publish in :    پژوهشنامه علم سنجي

Link :  http://rsci.shahed.ac.ir/article_1128.html
Keywords :نواوري، شاخص‌هاي نواوري، دانشگاه نواور، شاخص¬هاي جهاني نواوري دانشگاه¬ها، ارزيابي نواوري، پيوند علم و نواوري.

Abstract :
هدف: نواوری یکی از مولفه¬های اصلی و مهم برای پیشرفت هر کشوری است و از انجایی که نواور بودن دانشگاه¬ها می-تواند باعث اصلی پیشرفت و توسعه شود بسیار ضروی است تا بتوان دانشگاه¬های نواور را با استفاده از شاخص¬های مناسب شناسایی کرد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر پژوهش اعتبارسنجی شاخص‌های نواوری در دانشگاه‌های ایران بر اساس شاخص‌های نواوری دانشگاه‌های جهان می باشد. روش¬شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که با رویکرد علم¬سنجی انجام شده است. روش این پژوهش اسنادی و پیمایشی است که با بهره¬گیری از تکنیک دلفی و تشکیل پنل خبرگان انجام شده است؛ پنل خبرگان شامل 10 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه¬های دولتی و متخصصین علم¬سنجی بودند که بر اساس تمایل و در دسترس بودن به منظور استفاده از اطلاعات انها به صورت هدفمند انتخاب شدند. باید اشاره کرد پرسشنامه بخش دلفی در دو دور به منظور تعیین اعتبار شاخص¬های ارزیابی نواوری دانشگاه¬های ایران از دیدگاه متخصصان انجام شد. در بخش روش اسنادی، جامعه اماری را متون و منابع چاپی و الکترونیکی مربوط به شاخص¬های ارزیابی نواوری دانشگاه¬ها در پایگاه¬های سنجش علم داخل و خارج از کشور تشکیل داد. به منظور گرداوری داده¬های مورد نیاز پژوهش از چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از امارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه16 و اس پی اس اس نسخه 25استفاده شده است. یافته¬ها: یافته¬های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد برای ارزیابی دانشگاه¬های نواور در ایران شاخص مشخص و مدونی وجود ندارد. همچنین مشخص شد که در سطح جهان 63 شاخص برای ارزیابی دانشگاه¬های نواور وجود دارد. از بین63 شاخص¬ شناسایی شده، بر اساس دیدگاه متخصصان 18شاخص به منظور شاخص¬های ارزیابی دانشگاه¬های نواور در ایران شناسایی و پیشنهاد شد. براساس شاخص¬های پراکندگی متغییر اعتبار شاخص¬های دانشگاه¬های نواور به طور متوسط با انحراف معیار52/0درصد از میانگین جامعه فاصله داشت. میزان مطابقت شاخص¬های ارزیابی دانشگاه¬های ایران با شاخص-های ارزیابی دانشگاه¬های نواور در سطح جهان0.56 بود. نتیجه¬گیری: بسیار لازم و ضروری است که در ایران نیز شاخص¬های مشخص و مدون برای ارزیابی و سنجش دانشگاه¬های نواور در سطح کشور تدوین شود، تا بتوان روی نقاط قوت دانشگاه¬ها از بعد نواوری تاکید کرد. شاخص¬های ارزیابی دانشگاه¬های ایران که میزان مطابقت ان با شاخص¬های ارزیابی دانشگاه¬های نواور جهان 0.56بود نشان¬دهنده این است که این میزان مطابقت بسیار ضعیف است و باید روی شاخص¬های نواوری دانشگاه¬ها بیش از پیش تمرکز کرد.Files in this item :
Download Name : 137534_15280852604.pdf
Size : 1Mb
Format : PDF