Shahed University

The Incidence of Adverse Events Associated with Physiological Changes during the Transfer of Patients in Intensive Care Units

Mohammadreza Heidari | Mahdi Asadyan

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=148219
Date :  2020/12/12
Publish in :    پرستاري مراقبت هاي ويژه= Critical Care Nursing Journal

Link :  http://jccnursing.com/article-1-501-fa.html
Keywords :حوادث ناخواسته، انتقال بيمار، بخش مراقبت ويژه

Abstract :
زمینه و هدف: بیشتر بیماران بدحال بستری در بخش‌های مراقبت ویژه، برای انجام پروسیجرهای تشخیصی و درمانی نیاز به انتقال دارند. این انتقال می‌تواند با حوادث ناخواسته همراه باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان بروز حوادث ناخواسته مرتبط با تغییرات فیزیولوژیکی در طی انتقال از بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان پیمانیه جهرم انجام شد. روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی داده‌های مربوط به انتقال بیماران از بخش‌های مراقبت ویژه یک بیمارستان دانشگاهی از 20 بهمن ماه 1397 تا 19 مرداد ماه 1398 جمع‌اوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از شاخص‌های امار توصیفی و تحلیلی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22، استفاده شد. یافته‌ها: 536 بیمار(2/91 درصد) دچار حادثه ناخواسته شدند. 351 مورد (5/65 درصد) از حوادث ناخواسته مربوط به تغییرات فیزیولوژیکی بدن بود. شایع‌ترین حوادث ناخواسته در سیستم­های قلب و عروق، تنفس، اعصاب؛ گوارش و اندوکرین به ترتیب شامل افزایش ضربان قلب (≥20) با 9/15 درصد، کاهش 5 درصدی در SPO2 برای بیشتر از یک دقیقه با 5/32 درصد، بی‌قراری با 1/15 درصد، استفراغ با 1/15 درصد و هایپوگلیسمی با 2/0 درصد بودند. رایج ترین حادثه ناخواسته متفرقه فیزیولوژیکی، افزایش درد با 4/11 درصد بود. نتیجه ازمون کای­دو نشان داد که بین جنسیت و بروز حادثه ناخواسته ارتباط معنی­دار وجود دارد(035/0 p-value=). نتیجه‌گیری: وجود نواقص متعدد و جدی فیزیولوژیکی بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه، نشان از مشکلات متعدد مدیریتی و سازمانی است که با ایمنی بیماران در معرض خطر در تعارض می‌باشد.