Shahed University

Factors of divisiveness and strategies for creating unity in Arbaeen Hosseini

ghaem panah | Mahdi Naderi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=158321
Date :  2020/10/06
Publish in :    همايش ملي اربعين اعتلاي فرهنگ حسيني؛ تحقق تمدن عظيم اسلامي


Keywords :اسالم، اربعين حسيني، تفرقه افکني، وحدت، همزيستي مسالمتاميز، استکبار جهاني

Abstract :
ه نظر به تبدیل شدن مراسم اربعین حسینی به یک پدیدهی جهانی و پیامهایی که این ابر رویداد برای مسلمانان و عموم ازادیخواهان عالم دارد بیتردید دشمنان اسالم برای حاشیه راندن و خنثیکردن پیامها و پیامدهای ان طرحها و برنامههایی در پیش خواهند داشتند. تبدیل کردن این ابر رویداد جهانی به محملی برای اختالف افکنی و تفرقهانگیزی بصورت قطع در دستور کار دشمنان قرار دارد. نظر به اهمیت این مسئله این نوشتار با در پیش گرفتن روش کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: »عوامل تفرقه گرایی و راهکارهای وحدت افرینی در اربعین حسینی چیست؟«. یافتههای بر این نکته تاکید دارد که سازه فکری)نظیر اسالم هراسی، شیعههراسی، و ارائه نسخههای جعلی و ساختگی شیعی و سنی(، عوامل ساختاری) نظیر نقش نظام سلطه و استکبار جهانی، صهیونیست جهانی، سنتهای جاهلی، دولتهای مرتجع عربی،گروهکهای تروریستی( و عوامل کارگزاری) نظیر برخی مفسران و کارگزاران دینی، دولتمردان و مردم( در ایجاد اختالف و تفرقهافکنی در میان مسلمین تاثیر گذار بوده و برای تقویت وحدت باید سه عنصر دین، مردم و دولتها به ایفای نقش سازنده، همسو و هماهنگ، همت گمارند.Files in this item :
Download Name : 158321_17590413026.pdf
Size : 784Kb
Format : PDF