Shahed University

a framework for improving and improving the processes using the hybrid approach of QFD and the multi criteria decision making approach is in the standard BPMN. 2

Saeed Safari | Reza Abbasi | سمانه غیاثی

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=158421
Date :  2020/11/05
Publish in :    مديريت فردا

Link :  http://www.modiriyatfarda.ir/Article/13980521191498
Keywords :اصلاح و بهبود فرايند، بسط عملکرد کيفيت (QFD)، تصميم‌گيري چندمعياره، استاندارد BPMN.2

Abstract :
چکیده امروزه اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، به اهمیت موضوع بهبود فرایندها (IM ) پی برده‌اند و تجربه مشاوره در این زمینه را داشته یا در اغاز این راهند. با توجه به اهمیت حوزه مدیریت فرایندها و با هدف ارائه چارچوبی جهت اصلاح و بهبود فرایندها، پژوهش حاضر به انجام رسید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. ابتدا با بهره‌گیری از مشاهده و مصاحبه، فرایندهای جاری شناسایی و بررسی و با استفاده از زبان استاندارد مدل‌ها و نمادهای فرایند کسب‌وکار (BPMN.2 ) و نرم‌افزار ویژوال پارادایم ترسیم می گردند. در مرحله بعد مشکلات موجود پس از استخراج از طریق مصاحبه با ذی نفعان اصلی که شامل مشتریان، مدیران و کارشناسان مربوطه می باشند، در قالب نمودار علت‌ومعلول رسم می شوند. سپس به استخراج راه‌حل‌ها از طریق پرسشنامه باز پرداخته و راه‌حل‌ها طی چند مرحله به روش دلفی تکمیل می گردند. در ادامه به طراحی پرسشنامه تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (AHP ) و جدول خانه کیفیت پرداخته شده که با تکمیل ان‌ها، وزن نهایی مشکلات و راه‌حل‌ها به دست می اید. در نهایت با استخراج شاخص‌های ارزیابی به تجزیه‌وتحلیل فرایندها پرداخته شده و پیشنهادهای اصلاح و بهبود شناسایی می گردند. همچنین مراحل چارچوب پیشنهادی در یک شرکت حوزه ICT پیاده سازی گردید.Files in this item :
Download Name : 158421_17601523626.pdf
Size : 1Mb
Format : PDF