Shahed University

Spirituality And Sports

maryam khalesi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=159336
Date :  2021/12/28
Publish in :    اولين همايش ملي روانشناسي و دين

Link :  -
Keywords :معنويت، دينداري، ورزش، عملکرد ورزشکاران

Abstract :
ورزش با معنویت ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند. شواهد موجود نشان می¬دهند از یک سو معنویت/ دینداری می¬تواند نقش مهمی در شکل¬گیری هویت ورزشکاران داشته و اثرات مثبتی در جهت بهبود سلامت (جسمی و روانی) ان¬ها داشته باشد و از سوی دیگر تقویت بعد معنوی ورزش می¬تواند اثرات مثبتی در جهت بهبود عملکرد ورزشکاران به همراه داشته باشد. بر این اساس، معنویت/ دینداری و به یکی از حوزه¬های مورد توجه در حوزه علوم انسانی ورزشی در دنیای امروز تبدیل شده است. حوزه¬ای که در تلاش است تا با بررسی جنبه¬های مشترک بین هویت دینی و ورزشی ورزشکاران، نسبت به سازوکار اثرپذیری این افراد از باورهای دینی و معنوی شناخت دقیق¬تری پیدا کند تا در نهایت بتواند از ان¬ها به عنوان راهکاری در جهت بهبود و تقویت عملکرد ورزشکاران استفاده کند. در این نوشتار بر اساس اطلاعات موجود تاریخچه شکل¬گیری ارتباط پایدار و متقابل بین ورزش و معنویت بررسی شده و در ادامه جنبه¬های مختلف اثرگذاری معنویت/ دین بر عملکرد ورزشکاران مورد بررسی قرار می¬گیرد.


-