Shahed University

In Vitro Evaluation of the Accuracy of Intraoral Scanners for Anterior and Posterior Dental Restorations

Mitra Eisaei | sayed shojaedin Shayehg | Reyhaneh Rafienezhad | Kamran Kargar2

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=159516
Date :  2022/04/04
Publish in :    مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد=Journal of Mashhad Dental School
DOI :  https://doi.org/10.2022.55994.2017
Link :  https://www.drjjournal.net/browse.asp?date=0-2021&sa=,DentResJ_2021_18_1_10_310039,
Keywords :اسکنر داخل دهاني، اسکنر خارج دهاني، دقت، صحت و مشابهت

Abstract :
مقدمه: گذرکردن از روش های سنتی قالبگیری و استفاده از تکنولوژی به روز اسکنرهای دیجیتالی ما را وا میدارد تا به بررسی خصوصیات مثبت و منفی این ابزار در قیاس با روش های همیشگی حرفه مان بپردازیم. یکی از مهم ترین نگرانی های ما در قالبگیری های دیجیتالی، به دقت این اسکنرها مربوط می گردد. هدف این مطالعه ی ازمایشگاهی، ارزیابی تاثیر توپوگرافی دندان تراش خورده و محل دندان در قوس فکی بر روی دقت اسکنرهای داخل دهانی، با درنظر گرفتن پارامتر های صحت (Precision) و مشابهت (Trueness) بود. مواد و روش ها: در این مطالعه، دو دای دندان کانین و مولر مندیبل که پیشتر برای ساخت رستوریشن تمام سرامیک اماده سازی شده بودند، مورد استفاده قرار گرفتند. دای سرامیکی این مطالعه مزیت حذف نیاز به استفاده از پودر را برای ما فراهم کرد. هر کدام از نمونه های سرامیکی توسط اسکنرهای CEREC Omnicam و 3Shape Trios3 ، 10 بار اسکن شدند. اسکنر رفرنس مطالعه Open Tech بود. در نهایت با استفاده از نرم افزار، فرمت STL اسکن ها تهیه شد و داده های حاصل جهت ارزیابی صحت و مشابهت ، با اسکنر رفرنس مطالعه مقایسه شدند. انالیز اماری داده ها برای یافتن تفاوت ها با استفاده از تست های اماری شاپیرو-ویلک ((Shapiro-Wilk Test و ازمون t زوجی (Paired T test) انجام شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در دندان مولر، بیشترین مقدار (Value) و میانگین (Mean) پارامترهای صحت و مشابهت در اسکنر 3Shape Trios3 مشاهده شد، و در مقابل، کمترین مقدار و میانگین Cerec Omnicam در اسکنر، اختلاف معناداری بین دو نوع اسکنر، در دندان کانین، از نظر میانگین Precision و Trueness مشاهده نشد . نتیجه گیری: میتوان ادعا کرد که در اماده سازی دندان برای یک رستوریشن تمام سرامیک در دندان مولر، در بین اسکنرهای داخل دهانی، اسکنر 3Shape Trios3 دقت بالاتری نسبت به CEREC Omnicam دارد. اما در دندان کانین چنین تفاوت معنا داری وجود ندارد.Files in this item :
Download Name : 159516_17723184696.pdf
Size : 650Kb
Format : PDF