Shahed University

The model of measuring and evaluating the efficiency of the Islamic revolution

Nafiseh Akhavan Nilchi | Abbas Keshavarzshokri

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=159592
Date :  2022/01/22
Publish in :    پژوهش هاي انقلاب اسلامي

Link :  http://www.roir.ir/article_147341.html
Keywords :سنجش، کارامدي، انقلاب اسلامي

Abstract :
جوامع بر ا ی پ یشرف ت همه جانبه خود در سطوح داخ ل ی و خاار ج ی شاا، باه نماا م ی کاراما نیاا ز دارن تا بت وانن نقش رهب ر ی و راهب ر ی فر ا ینا پ یشارف ت و تعاا ی ا، جامعاه را برهدا گ یرنا . کاراما ی از مسائل ح یا ت ی انقلاب اسلا م ی بودگ وتحقق همه جانبه اه اف وا ل ی انقالاب اسالا م ی و ارتباا کاراما ی باا مشرو ه یت ب یانگ ر اه م ی ت ا، م ی باش . هم چ ن ی ن انقلاب اسالا م ی ایارا ، یا ک د ر او ن ی وصا یرور ت ه میا ق اسلا م ی است که ا ی ن حرکت ه ف دار و پ یوست ه تحول ه م ی ق اهتقا د ی اخلا ق ی فرهنگا ی س یاسا ی واجتماا ه ی فرد وجامعه انسا ن ی تا ر س ی ، به تم ، ن و ی ن اسلا م ی را سبب م ی شود. حاوزگ کاراما ی فاقا یا ک تئاو ر ی جامع بو م ی و مورد توافق است و هر ی ک از د ی ا گ ه ا ی موجود کوشا ی گ اسات بار مبنا ا ی شاواه ترربا ی مح ود ی ا دادگ ه ا ی اما ر ی خاص نسب ت ی م یا ، واق ع ی ت و کارام ی برقرار سازد. ااا در ایا ن مقا اه باا ابتناا باه نم ر ی ه فر ا ین ی بود، انقلاب اسلا م ی ا یرا، به ا ی ن پرس ش اسا س ی پاسخ دادگ ما ی شاود کاه لا گا و ی شااخ بار ا ی پاساخ باه ایا ن پرساش از رو توصا ی ف ی تح ل یلا ی و بار ا ی » ه ا ی کارام ی انقلاب اسلا م ی چ یسات رداو ر ی دادگ ها از ابزار ف ی ش بردا ر ی از منابع مختلف بر ا ی ارائه ا گو بدرگ رفته ش . ایا ن ا گاو باا تف یا ک مراحل انقلاب اسلا م ی ؛ اه اف ا نقلا ب اسلا م ی مبت ن ی بر نمام ارز ش ی خود را در کناار ام اناات و مواناع قارار دادگ و سطوح مختلف ان یش ه و ب ینش کار زارا، ساختارها و رفتارها را از هم ج ا نمودگ اسات تاا در کناار جامع ب ی ن ی در ار ز یا ب ی همه هناصر و سطوح که م ی ب ا یس ت مورد نمر باش به صورت تر ک ی ب ی اشارگ شود .