Shahed University

Evaluation martyr Motahari views about the hadith narrative of religion Mojaded

Rasul Mohammadjafari

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=42855
Date :  2016/12/04
Publish in :    تحقيقات علوم قران و حديث


Keywords :حديث «مجدد دين»، شهيد مطهري، نقد حديث

Abstract :
حدیث معروفی از پیامبر(صلی الله علیه و اله) روایت شده که برابر با ان خداوند در هر قرنی کسی را در میان این امت بر می انگیزد تا دین را تجدید کند. این حدیث ابتدا در سنن ابی داود و سپس در بسیاری از جوامع روایی اهل سنت نقل شده و برخی نیز بر صحت حدیث از نظر سند و محتوا اجماع دارند، در شیعه نخستین بار شیخ بهایی ان را گزارش کرده است. شهید مطهری در اثار خود نسبت به اصالت این حدیث تشکیک کرده و ان را از نظر سند به جهت وجود ابوهریره، ضعیف دانسته است و از جهت مضمون نیز، چهار اشکال بر ان وارد کرده است. به نظر می رسد، این اشکالات در رد حدیث ناتمام باشد، زیرا صرف وجود ابوهریره موجب ضعف حدیث نخواهد بود، چنان که بسیاری از محدثان شیعه از او روایت نقل کرده اند. درباره اشکالات محتوایی نیز: اولا؛ واژه «راس» در حدیث قید اتفاقی می باشد، ثانیا؛ «مَن» در حدیث از الفاظ عام بوده و بر بیش از یک نفر نیز دلالت دارد، ثالثا؛ اشتباه در تعیین مصادیق دلیلی بر وضع حدیث نخواهد بود. رابعا؛ بنابر دلایلی چند نمی توان روایت مجدد را متاثر از اندیشه فلسفی ایرانیان باستان دانست.