Shahed University

یک عملگر غیرخطی پیوسته برای بازی تکاملی با زمان گسسته در بازارهای تصادفی دوگانه

کشتکار         نویدی         شیوانیان

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=43814
Date :  2016/10/22
Publish in :    تحقيق در عمليات در کاربردهاي ان- رياضي کاربردي سابق

Keywords :غيرخطي, پيوسته, تکاملي, بازارهاي, تصادفي, دوگانه

Abstract :
در این مقاله به مطالعه دینامیک تکاملی جامعه ای می پردازیم که از دو دسته افراد ستیزه جو و سازش گر تشکیل شده است. در این مدل از بازی، افراد همان بنگاه های اقتصادی هستند که دو به دو به طور تصادفی با یکدیگر تبادلات مالی انجام میدهند؛ البته افراد در طول بازی دارای رفتار ثابتی هستند و تکامل در دوره های مت عددی از زمان بین افراد اتفاق می افتد . یک عملگر غیر خطی پیوسته را برای این باز ی تکاملی در زمان گسسته ارایه می دهیم. روابط ریاضی لازم را برای به دست اوردن نقطه تعادلی این عملگر بیان و نشان می دهیم که در نهایت مالکیت بنگاه های اقتصادی از بین می رود.