Shahed University

Study of Relationship Between Dimensions of Corporate Social Responsibility and Customer Loyalty (Case Study: Raja Passenger Transport Company)

Mahdieh Bayati Sedaghat | Ahmad Sardari | Naser Yazdani

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=54077
Date :  2017/08/21
Publish in :    راهبردهاي بازرگاني - مديربت و پيشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


Keywords :Relationship, Company

Abstract :
چکیده زمانی اذعان می شد که به صرف تولید محصول با کیفیت بالا و قیمت پایین، رضایت مشتری بطور کامل جلب خواهد شد؛ غافل از اینکه محصول ارایه شده چه اثراتی بر محیط زیست و جامعه خواهد داشت. با تشدید رقابت در دنیای کنونی و کمیابی منابع و الودگی محیط زیست، رویکردهای نوین سازمانی باعث توجه به موضوع مسیولیت اجتماعی شد و سازمان ها دریافتند که علاوه بر مسیولیت اجتماعی، موضوع وفاداری مشتریان نیز حایز اهمیت است و مبنای مهمی در جهت کسب مزیت رقابتی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ابعاد مسیولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتریان است که بر اساس ان یک فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی مطرح گردیده است. این پژوهش از نظرهدف یک مطالعه کاربردی و از جهت ماهیت توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه این تحقیق مشتریان شرکت قطارهای مسافری رجا است که با نمونه گیری تصادفی، 403 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. از مجموع ده فرضیه فرعی مطرح شده در این پژوهش، هشت فرضیه مورد تایید قرار گرفته و دو فرضیه نیز رد شدند. به عبارت دیگر، نتایج حاصله نشان دادند که میان مسیولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه (جامعه، مشتریان و کارکنان) و شناخت(شرکت-مشتری)، مسیولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه کارکنان و رضایت مشتری، شناخت(شرکت-مشتری) و رضایت مشتری، شناخت(شرکت-مشتری) و رفتار خرید مجدد، رضایت مشتری و رفتار توصیه خرید، و رضایت مشتری و رفتار خرید مجدد رابطه مستقیم وجود دارد؛ لیکن، میان مسیولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه مشتریان با رضایت مشتری و شناخت (شرکت-مشتری) با رفتار توصیه خرید، رابطه مستقیم وجود ندارد. کلید واژه: مسیولیت اجتماعی شرکت، وفاداری، رضایت مشتری