اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 مصطفي اسماعيلي

نـام دانـشـجـو :
 
نـام سایر همکاران : مصطفي اسماعيلي-ابوالفضل باقري
تعداد نويسندگان : 1
 عنوان مقاله (فارسي) : Photodynamic disinfection يک الترناتيو درماني در بيماريهاي پريودنتال
 عنوان مقاله (انگليسي) : Photodynamic disinfection يک الترناتيو درماني در بيماريهاي پريودنتال
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  9
 مجله يا کنفرانس : کنفرانس - اولين همايش سراسري کاربرد ليزر در دندانپزشکي
نوع همایش (کنفرانس) : داخلي
شماره مجله :  
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1389/03/28  (تاریخ انتشار میلادی) : 2010/06/18
زبان مقاله : فارسي
تعداد صفحات :
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :