Shahed University

Comparison of effects of microbial pesticides on the rice green leaf semi-looper, Naranga aenescens in field conditions

انیس ابوطالبیان         امیرحسین طورانی         Habib Abbasipour         سعید حیدری         بهنام امیری

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=84574
Date :  2017/11/02
Publish in :    هشتمين همايش ملي کنترل بيولوژيک در کشاورزي و منابع طبيعي

Keywords :

Abstract :
کرم سبز برگ¬خوار برنج، Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae) یکی از افات مهم برنج محسوب می¬شود و تغذیه لارو از برگ منجر به کاهش سطح فتوسنتز کننده و در نتیجه کاهش بازده گیاه می¬شود. مبارزه بیولوژیکی با این افت بسیار منطقی می¬باشد. در این تحقیق درصد مرگ و میر سنین مختلف لاروی کرم سبز برگ¬خوار برنج (پنج سن لاروی) در 4 تیمار: باکتری Bacillus thuringiensis var. Kurstaki با غلظت 2 در هزار، قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin سوسپانسیون با تراکم 106×1 کنیدیوم در میلی لیتر و قارچMetarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok سوسپانسیون با تراکم 106×1 کنیدیوم در میلی لیتر و شاهد (اب پاشی) مورد بررسی قرار گرفت. ازمایش¬ها در شرایط مزرعه¬ای روی برنج رقم طارم در 6 تکرار برای هر تیمار انجام شد که هر تکرار شامل یک کرت 30 متر¬مربعی بود. از طریق فرمول ابوت درصد مرگ و میر محاسبه گردید. تجزیه واریانس با نرم افزار SPSS version 24 و مقایسه میانگین¬ها با ازمون توکی انجام شد. درصد مرگ و میر در سنین یک تا سه لاروی در همه تیمارها به غیر از شاهد، 100 مشاهده شد که همگی در یک گروه قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین و گروه بندی درصد مرگ و میر لارو سن چهار برای تیمارهای باکتری B. thuringiensis و قارچ B. bassiana به ترتیب 00±100 و 34/4±42/97 بود که هر دو در گروه A قرار گرفتند و در پی ان¬ها قارج M. anisopliae با 12/5±58/72 درصد مرگ و میر در گروه B و شاهد 40/2±82/13 درصد در گروه C بودند. درصد مرگ و میر لارو سن پنجم برای تیمارها به ترتیب 84/5±46/91، 90/5±36/77، 71/4±59/61 و 19/0±93/5 بود که همگی در گروه¬های مختلف قرار گرفتند. بر اساس نتایج، عوامل بیماری¬زا مانند B. thuringiensis و B. bassiana تاثیر بالایی در کنترل این افت در مزرعه داشته و می¬توانند جایگزین سموم شیمیایی شوند.


https://cbiocontrol.ut.ac.ir/

Files in this item :
Download Name : 84574_9396678844.pdf
Size : 790Kb
Format : PDF