Shahed University

othe effect of MEHVAR

Forouzan Rahmani Sarabi | Ali Samadi | Mohmmad Rahmani

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=85232
Date :  2018/03/15
Publish in :    سومين همايش ملي تمدن نوين اسلامي


Keywords :effect, MEHVAR

Abstract :
هرگاه زندگی قران بنیان را پاسخ به محرکهای درونی و بیرونی در چارچوب مبانی وحیانی )الدنیامزرعهالاخره( تعریف کنیم و تمدن نوین اسلامی را تجلی ان بدانیم، انگاه پاسخهای خارج از ان، در بهترین حالت هم ابتر خواهند بود. پاسخ، فصل مشترک تمدنهاست؛ اما در چگونگی، بهویژه در هدف از پاسخ، تفاوتهای بیناتمدنی بنیادی وجود دارد. ورزش نوعی پاسخ است و تاثیرات ان برای مثال بر عملکرد شناختی و خشم در کودکان موضوع مورد توجه نظام اموزشی است؛ لکن تولید و ازمون زمینههای ورزشی قران بنیان لازم است. محور )مشارطهی حرکت و ورزش رحمانی( مفهومی مطرح در علم)ساینس( اسلامی حرکت و ورزش است که استاندارد فعالیتی لازم را دارد؛ هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر محور بر این متغیرهاست. 40 (استفاده شد. جامعهی =N ،20=nC ،nE= در این پژوهش، از طرح پیش و پسازمون با گروه کنترل) 21 9 سالهی مدرسهی ابتدایی شهرستان چهاردانگهی تهران بود. پس از پیشازمون - اماری ان، دانشاموزان پسر 11 )ازمون استروپ و پرسشنامهی خشم(، گروه تجربی، 8 هفتهی سه جلسهای 31 الی 21 دقیقهای در برنامهی محور شرکت کردند. بعد از پسازمون، دادهها برای مقایسهی تفاوت بیناگروهی با روش اماری تی مستقل در سطح تحلیل شد. نتایج تفاوت بیناگروهی معنیداری در عملکرد شناختی نمرهی تداخل ))α0/ معنیداری 05 نشان نداد؛ اما تفاوت )P=1/ و خشم رفتاری) 16 )p=1/ خشم احساسی) 18 ،)p=1/ زمان تداخل) 2 )p= 1/4( نشان داد. لذا به نظر می رسد محور )p =1/ و خشم کل) 11 ،)P=1/ بیناگروهی معنیداری در خشم فکری) 115 می تواند نقش موثری در کاهش خشم و پیشگیری از شیوع ان در کودکان داشته باشد. واژگان کلیدی: تمدن نوین اسلامی، محور، عملکرد شناختی، خشم، کودکان.Files in this item :
Download Name : 85232_9469786592.pdf
Size : 2Mb
Format : PDF