Shahed University

Good physicians from the perspective of patients

Athar Moin | seyedsaeid seyedmortaz

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=9450
Date :  2014/08/11
Publish in :    اخلاق در علوم و فناوري

Link :  http://www.iranethics.ir/files/site1/article_11__bahar_93.pdf
Keywords :اخلاق، ويژگي هاي پزشک خوب، ديدگاه بيماران

Abstract :
زمینه: پزشکی حرفۀ پرمسئولیت و ارزشمندی است. پزشک باید دارای ویژگی‌هایی باشد که جامعه از او انتظار دارد. ویژگی‌هایی که در شان این حرفه مهم و مقدس باشد. متون و مقاله‌های زیادی در مورد صفت‌ها و ویژگی‌های پزشکان وجود دارد ولی بررسی‌ها در مورد این ویژگی‌ها از دیدگاه بیماران محدود است. هدف پژوهش حاضر؛ بررسی ویژگی‌های یک پزشک خوب از دیدگاه بیماران است. روش: این پژوهش یک مطالعۀ زمینه یابی است. جامعۀ اماری تمامی بیماران بیمارستان‌های شهر تهران است که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 1200 بیمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. دیدگاه بیماران با استفاده از پرسشنامه با سوالات باز بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از امار توصیفی (فراوانی، درصد) و ازمون خی‌دو استفاده گردید. یافته‌ها: بیماران درباره ویژگی¬های یک پزشک خوب مورد سوال قرار گرفتند که33/69 انها ویژگی یک پزشک خوب را خوش اخلاقی و برخورد خوب ذکر کرده بودند. ویژگی¬های دیگر یک پزشک خوب به ترتیب عبارت بودند از: سطح علمی بالا و باسواد بودن 33/29، با تجربه بودن و مهارت بالا75/24، صبوری 66/15، با وجدان بودن و وظیفه شناسی 58/16 ، دادن توضیح کافی راجع به بیماری66/14، دلسوزی و خیرخواهی 83/14، گوش دادن و توجه به بیمار 91/13، احترام گذاشتن 33/13، وقت شناسی و منضبط بودن 08/13، دقیق بودن در کار83/11، وقت کافی برای بیمار گذاشتن 58/7، توجه کمتر به مادیات 7، با ایمان و خداشناس بودن 75/5، درک بیمار و همدردی با او 25/5 . نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد مهم‌ترین صفت یک پزشک خوب از دیدگاه بیماران حتی قبل از سطح علمی و مهارت بالا اخلاق نیکو و برخورد خوب می‌باشد.Files in this item :
Download Name : 9450_1049951700.pdf
Size : 153Kb
Format : PDF