دانشگاه شاهد

سیدلطیف موسوی گرگری

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (128)   Download XML   Download TXT

●  واکسن دوگانه بر علیه کوکسیدوز و نکروتیک انتریتیس
   ◂ محمد فاطمی مطلق، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1400/07/14  2021/10/06
    Journal of Applied Microbiology


●  جداسازی و تعیین خصوصیت انتی بادی تک زنجیره ای برای نانوبادی GRP78 از طریق نمایش در سطح ریبوزومی
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، مهدی فروزنده مقدم، شیما شعبانی
   ✔ 1400/07/05  2021/09/27
    Medical Oncology


●  پتانسیل ایمنی زایی یک پروتئین کایمر متشکل از InvH و IpaD بر علیه گونه های سالمونلا و شیگلا
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، اتینا وکیلی، فهیمه سادات امامی محمود ابادی، شهرام نظریان، جعفر امانی
   ✔ 1400/05/16  2021/08/07
    Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology


●  ایمنی حفاظتی بر علیه باکتری ایشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک از طریق واکسیناسیون خوراکی با لاکتوکوکاس لاکتیس مهندسی شده
   ◂ شهرام نظریان، سیدلطیف موسوی گرگری، سجاد عبداللهی، هما احمدی روزبهانی
   ✔ 1400/04/24  2021/07/15
    Current Microbiology


●  تشخیص ویروس تب خون ریزی هفدماکیاکانگو از نمونه های بالینی بر پایه اپتامر
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، مصطفی صالحی، تهمینه جلالی، محمدحسن پوریاولی
   ✔ 1400/03/26  2021/06/16
    Scientific Reports


●  انتی بادی های IgY ضد فلوژلین علیه عفونت سودوموناس ایروژینوزا در هر دو مدل موش پنومونی حاد و زخم سوختگی به صورت غیراختصاص به نوع ، حفاظت بخش هستند
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، داریوش طالعی، طوبی السادات احمدی
   ✔ 1400/03/22  2021/06/12
    Molecular Immunology


●  جداسازی و تعیین ویژگی یک نانوبادی جدید برای تشخیص سلول های سرطانی بیان کننده GRP78
   ◂ حسین اقامولائی، مصطفی قانعی، محمدجواد رسائی، حمید باخرد، مهدی فصیحی رامندی، سیدلطیف موسوی گرگری، علی محمد لطیفی، رمضانعلی طاهری
   ✔ 1400/01/23  2021/04/12
    Biotechnology and Applied Biochemistry
PDF   

●  ایمنی زایی وزیکول های ترشح شده از غشای خارجی باکتر شیگلاسونیی در شرایط محیطی مختلف
   ◂ سمانه سروری، سیدلطیف موسوی گرگری، نفیسه نوروزی، شهرام نظریان، راضیه رضایی ادریانی
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    Biologia (Poland)


●  شناسایی و ارزیابی کاندیدای واکسن جدید بر علیه شیگلا فلکسنری از طریق روش های واکسن شناسی معکوس
   ◂ سیدلطیف موسوی گرگری، ابوالفضل حاجی علی بیگی، جعفر امانی
   ✔ 1399/10/27  2021/01/16
    Applied Microbiology and Biotechnology


●  جداسازی اپتامرهای دی ان ای جهت اشکارسازی باکتری های Brucella abortus و Brucella melitensis از طریق سلکس سلولی
   ◂ سمانه رسولی نژاد، سیدلطیف موسوی گرگری، زهرا نوساز
   ✔ 1399/10/10  2020/12/30
    Iranian Journal of Veterinary Research
PDF   مقالات کنفرانسی (75)   Download XML   Download TXT

●  broadly reactive aptamers targeting different genera of common organisms related to acuted bacterial meningitis
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, atefeh Pordadashi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel outer membrane proteins of salmonella typhy as vaccine candidate by reverse vaccinology approach
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Ehsan Ebrahimnia Kamangar, Ehsan Ebrahim Nia
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  egg yolk immunoglobulin against pseudomonas aeruginosa oprf revention and treatment of infections
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Fatemeh Noroozi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  identification of novel vaccine candidates against shiigella spp through reverse vaccynology methods
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Abolfazl Haji Ali Beigi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  the exprimental model of necrotic enteritis in chicken industry by live coccidiosis vaccine along with clostridium perferingens
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Leila Yaghhi, Mohammad Fatemi Motlagh
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  in silico designing and analysis of a chimeric vaccine against clostridium perfringens and eimeria spp
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Jafar Amani, Mohammad Fatemi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  isolation and characterization of hich affinilty dna aptamers for detection of vibrio cholerea
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Alireza Ebrahimi
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  selection of DNA aptamer with specific binding to psedumnas aeruginosa
   ◂ Seyed Latif Mousavi Gargari, Atefeh Noori
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده باکتری E.coli o157:H7 به صورت زیرجلدی در حیوان مدل
   ◂ نسیم ارشدی، سیدلطیف موسوی گرگری، جعفرامانی، شهرام نظریان
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    کنگره پژوهش و نواوری در زیس فناوری
PDF   

●  ارزیابی بیان DNA واکسن کایمری علیه بروسلا در شرایط IN vitro
   ◂ ستاری، سیدلطیف موسوی گرگری، امانی، نظریان
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    کنگره ملی پژوهش و نواوری و زیست فناوری
PDF   کتاب ها

●  جهان سلول جلد2

●  جهان سلول 1

پایان نامه ها

●  نمایش سطحی پروتئین های Cfa B و زیر واحد B از انترتوکسین حساس به حرارت اشریشیاکلای انتروتوکسیژنیک در لاکتوکوکوس لاکتیس
   ◂ هما احمدی روزبهانی

●  تولید IGY علیه سودوموناس ایروجینوزا و بررسی اثر ان بر عفونت زخم سوختگی در مدل موشی
   ◂ طوبی السادات احمدی

●  تولید و ارزیابی ایمونوگلوبین مرغی (IGY) علیه پروتئین های نوترکیب ctxB,pmpw,IcpA از باکترویبریکلرا در مدل حیوانی
   ◂ فاطمه طاهری

●  شناسایی کاندید واکسن علیه سالمونلاتیفی با استفاده از واکسن معکوس و بررسی ایمنی زایی ان
   ◂ احسان اسمعیل نیاکمانگر

●  شناسایی و بررسی کاندیداهای واکسن جدید علیه شیگلا فلکسنری از طریق روش های واکسن شناسی معکوس
   ◂ ابوالفضل حاجی علی بیگی

●  ایمنی زایی علیه اسینتوباکتربومانی با BauA و گیرنده سیدروفور کلاستر1
   ◂ زهرا اقاجانی

●  جداسازی و بررسی DNA اپتامرهایی با تمایل اتصال بالا به ویبریوکلرا
   ◂ علیرضا ابراهیمی مجرد

●  تولید نوکلئوپروتین نوترکیب ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF و انتخاب اپتامر اختصاص برای ان به روش پروتئین SELEX
   ◂ تهمینه جلالی

●  نمایش سطح سلولی ژن لیپاز باکتریایی Pseudomonas aeruginosa در مخمر pichia pastoris و ارزیابی فعالیت ان به منظور تولید بیودیزل
   ◂ زینب رئوفی

●  طراحی بیوانفورماتیکی واکسن نوترکیب علیه کلستریدیوم پرفرینژنس و ایمریاها و ارزیابی اثرات محافظتی ان در شرایط درون تنی در ماکیان
   ◂ محمد فاطمی مطلق

●  تولید Igy مرغی علیه پروتئین سطحی oprf باکتری سودوموناس ائروژینوزا و بررسی اثربخشی ان در مدل موشی
   ◂ فاطمه نوروزی

●  ویژگی ویرولانسیAcinetobacter baumannii پس از حذف ژن گیرنده غشای خارجی مس
   ◂ سجاد عبدالهی مامودان

●  تلید و ارزیابی LgY علیه باکتری های غیرفعال شده Shigella و Salmonella typh
   ◂ عارفه سلیمانی

●  جداسازی DNA اپتامر با اتصال اختصاصی به بروسلا
   ◂ زهرا نوساز

●  شناسایی، تولید و بررسی ایمنی زایی پپتیدهای تقلیدکننده خاصیت انتی ژنتیکLPS باکتری ویبروکلرا
   ◂ فاطمه محمدپورقاضی

●  طراحی بیوانفورماتیکیDNA واکسن کایمری علیه Brucella و ارزیابی بیان ان در شرایط
   ◂ سوگل ستاری ساروی

●  بررسی اثر محافظتی باکتری غیرفعال شده ی E.coli O157:H7 به همراه Stx2b در حیوان مدل
   ◂ نسیم ارشدی

●  طراحی و ساخت سازه نوترکیب حاوی ژن ctxB و ompW و ارزیابی ایمنی زایی ان علیه Vibrio cholerae
   ◂ اتینا وکیلی

●  طراحی و ساخت پروتیین نوترکیب حاوی IpaD و InvH علیه بعضی از گونه های باکتری های Salmonella و Shigella
   ◂ فهیمه السادات امامی محمودابادی

●  طراحی یک سیستم تشخیص مبتنی بر ELIZA برای باکتری های Salmonella و Vibrio با استفاده از پروتیین های نوترکیب OmpW و InvH
   ◂ احسان درخشانی فر

●  بررسی ایمنی زایی وزیکول های غشای خارجی شیگلاسونیی تولید شده در شرایط متفاوت
   ◂ سمانه سروری

●  جداسازی وزیکولهای ترشح شده از غشا خارجی باکتری ETEC کشت شده در شرایط محیطی متفاوت و بررسی انها به عنوان کاندید واکسن
   ◂ نفیسه نوروزی

●  بررسی اثر ایمنی زایی وزیکول های کپسوله شده غشای خارجی ...
   ◂ راضیه رضایی ادریانی

●  جداسازی DNA اپتامر با اتصال اختصای به Acinetobacter Baumanni
   ◂ سمانه رسولی نژاد

●  جداسازی DNA اپتامرهای تک رشته ای ....
   ◂ حنیف الفاویان

●  طراحی نانوواکسن کیتوسانی علیه ETEC,EHECT,Shighella flexneri
   ◂ مهدی عظیم بیک

●  اثر هم افزایی پروتیین Pseudomonas aeruginosa و ادجوانت LTB در ایمنی زایی
   ◂ حسن حیدری فارسانی

●  تهیه دیابادی های نوترکیب مشتق شده از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری علیه سم باکتری Clostridium btulium تیپ E
   ◂ هدی سادات قاسمی

●  جداسازی DNA اپتامر
   ◂ کیمیا میرزاخانی

●  جداسازی DNA اپتامر- اپتامرها با اتصال انتخابی
   ◂ فاطمه سادات بیطرف

●  نمایش باکتریایی فاکتورهای بیماریزای Bap و فسفولیپاز D از Acinetobacter bumannii بر روی باکتری Lactococcus
   ◂ الهه زاده حسینقلی

●  شناسایی پروتیین Fha-like در Acinetobacter aumannii ، نقش ان در بیماریزایی و ایمنی زایی
   ◂ شکیبا درویش علی پوراستانه

●  تهیه نانوبادی نوترکیب مشتق شده از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری بر علیه انتی ژن AgSK1 سرطان روده بزرگ
   ◂ میرخلیل رشیدی

●  کلون، بیان و بررسی خصوصیات ایمونولوژی پروتیین کایمرحاصل از ژن های CfaB و cfaE و eltB از باکتریETEC
   ◂ سیدمحمد غیبی حیات

●  شناسایی DNA اپتامر تک رشته ای متصل شونده به PSMA با تمایل و اختصاصیت بالا
   ◂ فایزه الماسی

●  انکپسولاسیون پروتیین کایمرCstH,CfaB,CotA و LTB در نانوذرات PLGA و بررسی ویژگیهای ایمونوژنیک ان علیه سویه های ETEC
   ◂ شهرام نظریان

●  یک مدل بازی مشارکتی برای شناسایی ژن های موثر در بروز اختلالات طیف اوتیسم
   ◂ یونس کردوندی

●  بیان انتی بادی زنجیره سنگین شتری (نانوبادی) علیه زیر واحد Urec انزیم اوره از هلیکوباکتر پیلوری در پیکیا پاستوریس
   ◂ شهربانو پوراسدی کرم

●  مهندسی نانوبادی های نوترکیب علیه نوروتوکسین تیپ E از کلستریدیوم بوتولینوم به منظور ایجاد خصوصیات مطلوب با تکنیک Error-porne PCR
   ◂ ریحانه حسین پورسلیمانی

●  مهندسی نانوبادی های نوترکیب علیه نوروتوکسین تیپ E از کلستریدیوم بوتولینوم به منظور ایجاد خصوصیات مطلوب با تکنیک Error-porne PCR.
   ◂ بهاره شاهی قورتولمش

●  جداسازی و بیان ژن های cfaB,ipaC,Intimin به عنوان کاندیدای برای ساخت واکسن تری والان علیه باکتریهای Shigella,EHEC,ETEC
   ◂ پونه پورفرزام

●  تهیه نانوبادی نوترکیب مشتق از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری علیه انتی ژنBap در Acinetobacter baumannii
   ◂ زهرا پاینده

●  بیان انتی باید زنجیره سنگین شتری (نانوبادی) علیه نورو توکسین بوتولینوم تیپ E در Pichia Pastoris
   ◂ رقیه باغبان

●  بررسی خصوصیات ایمونولوژیکی پروتئین کایمر حاصل از ژن های ipaC,eae,cfaB به ترتیب از باکتریهای Shigella,EHEC,ETEC
   ◂ فرزانه خالوئی محمدابادی

●  طراحی نانو واکسن کیتوسانی علیه E.coli o157 h7
   ◂ طاهره دعاوی

●  جدا سازی سویه های مخمر بومی تجزیه کننده گزیلان و بررسی میزان تولید بیواتانول توسط ان ها
   ◂ هدی نوری

●  بیان و بررسی ایمنی زایی زیر واحد ساختاری فاکتور اتصالی CS3 از باکتریETEC
   ◂ معصومه سادات ال رسول

●  بررسی ایمنی زایی زیرواحد ساختاری فاکتور اتصال CS6 از باکتری ETEC
   ◂ سمانه باقری

●  تهیه نانوبادی نوترکیب مشتق شده از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری بر علیه انتی ژن PSMA سرطان پروستات
   ◂ حامد زارع

●  تعیین خصوصیات رده سلولی تازه پایه گذاری شده از Cyrtopodion scabrum با تمرکز بر حساسیت ویروسی
   ◂ نرگس مشکور

●  تهیه نانوبادی نوترکیب مشتق شده از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری بر علیه توکسین نوع E کلستریدیوم بوتولونیوم
   ◂ حمید باخرد

●  کلونینگ DNA واکسن کایمریک متشکل از ژن های TIR و EAE و ESPA باکتری ESCHERICHIS CHOLI 57:H7 و بررسی ایمنی زایی بعد از تزریق درون ماهیچه ای
   ◂ کوثر شریعتی مهر

●  جداسازی،شناسایی و کلون کردن بهترین ناحیه ی حفاظت شده و عملکردی پروتئین Bap از ژنوم باکتری Acinetobacter baumanii با نگرش تاثیر ایمونوژنسیتی
   ◂ یاسر فتاحیان

●  همسانه سازی،بیان و تولید فاکتور رشد فایبروبلاستی 10 نوترکیب انسان
   ◂ شهلا امیری اجیرلو

●  تولید انگل Leishmania majour تراریخته بیان کننده ژن Green fluorescent protein به کمک تلقیح ژن GFP به درون پروموتر RNA ریبوزومی انگل
   ◂ سهیلا زمانلوی بنیسی

●  بررسی تاثیر محیط کشت رویی سلول های فیبروبلاست انسانی به عنوان ماده زمینه برون سلولی در تکثیر سلول های بنیادی پرتوان انسانی
   ◂ محمد پاکزاد

●  افزایش تولید پروتئاز قلیایی از طریق تثبیت سلول های Bacillus licheniformis و بهینه سازی محیط کشت تولید
   ◂ محمد مشهدی کریم

●  تولید و همسانه سازی یک پروتئین کایمر متشکل از قطعاتی از پروتئین های Intimin و Tir از باکتری E.coli O157:H7 و بررسی ایمنی زای ان در موش
   ◂ علویه یزدان پرست

●  مقایسه ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب حاصل از بیان دو ژن سنتتیک بخش اتصال دهنده سم بوتولینوم تیپ E
   ◂ نیما فرهادی

●  تولید یک پروتئین کایمریک نوترکیب از ژن صناعی حاوی قطعاتی از پروتئین های EspA و Intimin از E.coli و بررسی ایمنی زایی ان موش
   ◂ حمید صدیقیان راد

●  بررسی اثر Igy خوراکی ایجاد شده بر علیه اوره از C از Helicobacter pylori در موش های مبتلا به زخم معده
   ◂ زیبا ویس ملکشاهی

●  مطالعه ایمنی زایی همزمان پروتئین نوترکیب و DNA واکسن بر علیه زیرواحد C انزیم اوره
   ◂ مهدیه عامری شه رضا

●  تولید یک پروتئین کایمریک متشکل از نواحی اتصال دهنده نروتوکسین بوتولینوم تیپ های A,B,E , lrhdsi
   ◂ فیروز ابراهیمی

●  شناسایی و تولید پروتئین متصل شونده به فریک انتروباکتین(FepA)
   ◂ سید مهدی لاری بقال

●  ایمن سازی مرغ توسط اسید نوکلئیکی و تولید IgY بر علیه ژن کامل و قطعات نوترکیب از اوره B انزیم اوره از هلیکوباکتر پیلوری
   ◂ شقایق امیری جاوید

●  جداسازی DNA اپتامرها به عنوان روش تشخیصی جدید جهت شناسایی شیگلا سونئی
   ◂ الهام مسعودی پور

●  طراحی و ارزیابی LAMP،تکنیکی نوین در تکثیر نوکلئیک اسید،بمنظور تشخیص سریع کمپلکس ماکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های کلنیکی و............
   ◂ احسان اریان

●  تولید lgy در زرده تخم مرغ بر علیه انزیم اوره از هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از قطعات پپتیدی نوترکیب UreB
   ◂ حسین بصیری

●  سنتز،خالص سازی،شناسایی و بررسی خواص شیمی فیزیکی و بیولوژیکی متامیدوفوس
   ◂ زینب رهنما

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید