دانشگاه شاهد

مجید مهران

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان - اطفال و پیشگیری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه خروج دبری در حین تراش دندان مولار شیری با استفاده از سیستم های مختلف فایلینگ
   ◂ Davood Mohammadi، Morteza Banakar,، Newsha BabeveyNejad، رزا حق گو، مجید مهران، Roland Frankenberger
   ✔ 1400/09/07  2021/11/28
    Australian Endodontic Journal


●  ارزیابی مقاومت به شکست مولارهای شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با کامپوزیت تقویت شده با فایبر
   ◂ مهرشاد زارعیان، رزا حق گو، محمدباقر رضوانی، مجید مهران، فریور دستان، فاطمه تقی زاده
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    Pediatric Dental Journal


●  ارزیابی مقاومت به شکست 3 پست در ترمیم دندان های قدامی شیری
   ◂ رزا حق گو، مجید مهران، مهرشاد زارعیان، فاطمه کدخدایی
   ✔ 1399/05/18  2020/08/08
    The Open Dentistry Journal
PDF   

●  مقایسه اضطراب و درد در درمانهای دندانپزشکی کودکان با سرنگ تزریق با پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل و سرنگ معمولی
   ◂ مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون ، نسرین تک زارع، الهام سیفعلی
   ✔ 1398/06/30  2019/09/21
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine
PDF   

●  موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک پالپوتومی مولارهای ششیری با سیر و فرموکرزول
   ◂ رزا حق گو، مجید مهران، مهردادکهوند، ترانه فقیهی
   ✔ 1398/05/17  2019/08/08
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA و پروپولیس در پالپوتومی مولارهای شیری
   ◂ سمانه اقازاده، فاطمه کدخدایی، مجید مهران، رزا حق گو
   ✔ 1397/08/05  2018/10/27
    Iranian Endodontic Journal


●  مقایسه اثر انتی باکتریال کلر هگزیدین0/2? و غلظت های مختلف عصاره Cyperus rotundus
   ◂ Roza Haghgoo، Majid Mehran، حمیده فرجیان زاده، الهه افشاری، نفیسه فرجیان زاده
   ✔ 1396/07/02  2017/09/24
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  اثرات انتی باکتریال غلظت های مختلف ریشه گیاه Althaea officinalis به جای کلرهگزیدین 0/2? و پنی سیلین روی استرپتوکک موتان و لاکتوباسیل( ازمایشگاهی)
   ◂ Roza Haghgoo، Majid Mehran، الهه افشاری، حمیده فرجیان زاده، مطهره احمد وند
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry


●  اثر رمینرالیزاسیون پوسته تخم مرغ به جای نانوهیدروکسی اپاتیت در ضایعات شبه پوسیدگی دندان های شیری
   ◂ Roza Haghgoo، Majid Mehran
   ✔ 1395/01/12  2016/03/31
    Journal of International Oral Health


●  مقایسه اثر موضعی NovaMin و نانوهیدروکسی اپاتیت بر رمینرالیزاسیون ضایعات شبه پوسیدگی دندانهای دایمی
   ◂ ساره مشاوری نیا، رزا حقگو، مجید مهران
   ✔ 1394/03/26  2015/06/16
    مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
پایان نامه ها

●  مقایسه اثر کلینیکی و رادیوگرافیکی روغن سیر وMTA در پالپوتومی دندانهای مولر شیری
   ◂ ترانه فقیهی

●  مقایسه اثر کلینیکی و رادیوگرافیک روغن سیر و فروموکروزل در پالپوتومی دندان شیری
   ◂ مهرداد کهوند

●  ارزیابی مقاومت به شکست 3 پست در ترمیم دندان های قدامی شیری
   ◂ فاطمه کدخدایی

●  بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی اثرMTA در مقایسه با پروپولیس در پالپوتومی مدندان های مولار شیری
   ◂ سمانه اقازاده

●  مقایسه ازمایشگاهی میزان خروج دبری در چهار سیستم ReciprocProtaper Universal ، Neolix و Hyflex CM درکانال مولرهایشیری
   ◂ داوود محمدی

●  مقایسه تاثیر انتی باکتریال کلر هگزیدین 0/2 و غلظت های مختلف عصارهcyperaceaدر محیط ازمایشگاهی
   ◂ حمیده فرجیان زاده

●   بررسی ازمایشگاهی اثر انتی باکتریال عصاره گیاه پنیرک بر استرپتوکوکوس موتانس لاکتوباسیلوس کازیی و مقایسه ان با اثر کلرهگزیدین 12
   ◂ محمد صادق کاظمی

●  Remineralization effect of egg shell versus nano hydroxyapatite on caries-like lesions in permanent teeth
   ◂ مطهره احمدوند

●  طراحی و ساخت پوشش عروسکی سرنگ و سر سوزن اطفال و بررسی مقایسه ای ان با سرنگ متداول از نظر اضطراب و درد در کودکان
   ◂ محسن عشوریون

●  مقایسه اثر میدازولام بوکال و شربت میدازولام بر ارام بخشی گودگان غیر همکار حین درمان های دندانپزشکی
   ◂ منیره توحیدرهبرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید