دانشگاه شاهد

سیدحجت اله مومنی ماسوله

دانشیار - دکتری تخصصی انالیز عددی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی کاربردی
شماره اتاق : 315
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212238
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  پایدارسازی سیستم های خطی معادلات دیفرانسیل تاخیری با روش بازخورد تاخیری
   ◂ محمد موسی ابادیان، سید حجت اله مومنی ماسوله، محمدحائری
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Computational Methods for Differential Equations


●  حل معادله انتشار امواج صوتی-گرانشی در جوّ با روش تفاضلات متناهی مرتبه‌دو
   ◂ علی سطوتی زیرک، سید حجت اله مومنی ماسوله، حمیدرضا مساح
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران


●  الگوی ضمنی-مودال گالرکین ناپیوسته برای جریان دوفاز با فشار مویینگی ناپیوسته
   ◂ سید حجت اله مومنی ماسوله، سمانه خدایاری
   ✔ 1397/05/16  2018/08/07
    SIAM Journal on Scientific Computing
PDF   

●  حل عددی رهایش دارو در دیواره ی رگ و پوشش استنت قلبی - عروقی با روش های صریح اسپکترالی
   ◂ سید حجت اله مومنی ماسوله، سمیه فخری
   ✔ 1397/04/21  2018/07/12
    هفتمین سمینار انالیز عددی
PDF   

●  بکارگیری میدان سرعت محلی در تابع سطح هم‌تراز در کاربرد بخش‌بندی کبد
   ◂ امیرحسین فروزان، ین وی چن، سید حجت الله مومنی ماسوله، مرضیه جندقی
   ✔ 1396/09/09  2017/11/30
    2017 24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)
PDF   

●  حل عددی سیستمهای زمان تاخیری با استفاده از روش چبیشف-تاو اسپکترال
   ◂ محمد موسی ابادیان(دانشجوی دکترا) و سید حجت اله مومنی ماسوله
   ✔ 1396/03/23  2017/06/13
    Applications and Applied Mathematics: An International Journal


●  حل عددی الگوی انتشار امواج صوتی - گرانشی در جو
   ◂ علی سطوتی زیرک، سید حجت اله مومنی ماسوله و حمیدرضا مساح
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  حل معادلات دیفرانسیل تاخیری یک مدل سرطان با روش گام ها و RKF45 و RKF78
   ◂ فاطمه علیرضایی و سید حجت اله مومنی ماسوله
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی کشور
PDF   

●  حل معادلات دیفرانسیل تاخیری یک مدل سرطان با روش گام ها و رونگه-کوتا
   ◂ فاطمه علیرضا و سید حجت اله مومنی
   ✔ 1395/04/31  2016/07/21
    ششمین سمینار انالیز عددی و کاربردهای ان
PDF   

●  توسیع روش گلرکین جریمه برای حل یک جریان دوفاز تراکم ناپذیر
   ◂ سمانه خدایاری صمغ ابادی، سیدحجت اله مومنی ماسوله، دکتر علاالدین ملک
   ✔ 1395/02/03  2016/04/22
    Applied Numerical Mathematics
پایان نامه ها

●  حل عددی معادلات جریان سه فازی تراکم پذیر با استفاده از طرح ضمنی-گلرکین ناپیوسته
   ◂ مریم مندنی زاده

●  روش¬های گلرکین ناپیوسته برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی مخازن هیدروکربوری دوفاز
   ◂ سمانه خدایاری صمغ ابادی

●  حل عددی معادلات دیفرانسیل عادی تاخیری صحیح و کسری با روش‌های اسپکترال
   ◂ محمد موسی ابادیان

●  طرح های عددی برای حل قیمت گذاری اختیار فروش امریکایی با مدل رژیم گزینشی
   ◂ حسین ابلو

●  حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی با استفاده از روش شبکه متحرک
   ◂ سیده زهرا امامی الطریقی

●  حل عددی معادله دیفرانسیل جزیی بلک-شولز با شرایط مرزی خطی
   ◂ شهره سلیمانی

●  Numerical solution of delay differential equations in cancer disease simulation
   ◂ فاطمه علیرضا

●  حل عددی مدل انتشار امواج صوتی-گرانشی غیرخطی در جو با روش لکس-وندروف
   ◂ علی سطوتی زیرک

●  Predicting the Time of Death for ALS Pattients using Data Mining
   ◂ نیره حمیدی شاد

●  Investigating and solving three-dimensional radially symmetric classical heat diffusion equation using boundary element method
   ◂ خدیجه نورالدین موسیصفحه قدیمی اساتید