جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Phase I monitoring of generalized linear model-based regression profiles
 امیر حسین امیری
Journal of Statistical Computation and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9731    1394/04/10   2015/07/01    
Monitoring simple linear profiles using variable sample size schemes
 Kazemzadeh, R.B., Amiri, A. Kouhestani, B.
Journal of Statistical Computation and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32166    1395/04/25   2016/07/15    
Estimating total and specific process capability indices in three-stage processes with measurement errors
 
Journal of Statistical Computation and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85305    1397/04/09   2018/06/30    
An adaptive variable-parameters scheme for the simultaneous monitoring of the mean and variability of an autocorrelated multivariate normal process
 
Journal of Statistical Computation and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137461    1398/12/09   2020/02/28    
A novel approach based on multiple correspondence analysis for monitoring social networks with categorical attributed data
 
Journal of Statistical Computation and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116795    1398/06/10   2019/09/01    
Phase I risk-adjusted Bernoulli chart in multistage healthcare processes based on the state-space model
 
Journal of Statistical Computation and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137867    1399/07/02   2020/09/23    
اثر پیش¬تیمارهای زیستی بر شاخص¬های جوانه¬زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاهچه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت تنش شوری طبیعی
The effect of biological pre-treatments on germination, growth and physiological indices of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seedling under natural salinity stress
 
علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158940    1401/02/02   2022/04/22    
تاثیر پیشتیمار زیستی بذر بر شاخصهای جوانه زنی، رشدی و رنگیزه گیاه کتان ( Linum usitatissimum L. ( توده اصفهان تحت تنش شوری
Effect of biological pre-treatment of seed on germination and growth indices and pigments of flaxseed (Linum usitatissimum L.) under salinity stress
 
علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159098    1400/09/24   2021/12/15    
ارزیابی اثر میکروارگانیسم ها بر شاخص های جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var.styriaca) تحت تنش شوری
Evaluation of the effect of microorganisms on germination, growth and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var.styriaca) under salinity stress
 
علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137512    1400/01/21   2021/04/10    
ارزیابی جوانه زنی بذر چغندر قند تحت تنش شوری به روشی سریع
Evaluation of sugar beet seed germination under salinity stress by a quick method
 
علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137782    1399/06/29   2020/09/19    
اولین صفحه...10611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1064 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی