جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پراوری درون شیشه ای ، ریشه زایی و افزایش سازگاری گیاهچه های گلابی نطنزی به کمک قارچ میکورزیزا
In vitro Proliferation, rooting and acclimatization of Natanzi pear seedlings (Pyrus communis cv. Natanzi) with mycorrhiza fungi infection
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105960    1397/11/01   2019/01/21    
تاثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت بر تجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج
Effects of Nitrogen and Nutrient Removal on Nitrate Accumulation and Growth Characteristics of Spinach
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85212    1396/06/29   2017/09/20    
بررسی امکان القا پلی پلوییدی در سوخ های سنبلک Muscari با استفاده از ته شکافی و تیمار کلشی سین
Evaluation of Polyploidy Induction Possibility in Bulb of Muscari by Scoring and Colchicine Treatment
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137114    1398/12/01   2020/02/20    
مطالعه میکروسکوپی اثر محلول‌ پاشی بور بر روند رشد لوله گرده در دگرگرده¬افشانی برخی ارقام سیب
Microscopic Study of The Effect of Boron Spraying on The Pollen Tube Penetration In Apple Crosses
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116771    1398/05/20   2019/08/11    
اثر نیتریک اکساید و اربوسکولار میکوریزا بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه شیرین ‌بیان تحت تنش شوری
Effect of Nitric Oxide and Arbuscular Mycorrhiza on some Physiological Traits of Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.) Plant under Salinity Stress
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116638    1398/02/12   2019/05/02    
مطالعه سازگاری برخی ارقام و یک ژنوتیپ¬ ایرانی¬ البالو با استفاده از واکنش زنجیره¬ای پلیمراز و فلورسنس میکروسکوپی
Compatibility relationships among some sure cheery cultivars and genotypes studied using PCR and florescence microscopy
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137794    1399/08/04   2020/10/25    
Evaluation of Morphological Characteristics, Yield Components and Biochemical Indices in Three Populations of Balangu (Lallemantia royleana Benth.) Under Drought Stress
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137805    1399/07/07   2020/09/28    
بهبود عملکرد گل رز تحت تیمارهای هرس جوانه و خمسازی شاخه در رقم اولانچ گل رز
Improving Rosa hybrida cv. Avalanche Production under Bud Pruning and Bending Treatments
 
علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147990    1399/04/11   2020/07/01    
ارائه مدلی برای زمان‌بندی بیماران اولویت‌دار در یک مرکز رادیولوژی
A Stochastic Model for Prioritized Outpatient Scheduling in a Radiology Center
 
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137516    1399/01/25   2020/04/13    
A Lagrangian Decomposition Algorithm for Robust Green Transportation Location Problem
 
International Journal of Engineering Transactions A: Basics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106269    1397/11/10   2019/01/30    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1124 از 1479    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14785

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی