جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

(Prosopis farcta) تاثیر خراش دهی و تسریع کننده ها بر شکست خواب و جوانه زنی بذر کهورک
 خسروی، امیدی، پژمان مهر
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42250    1395/05/11   2016/08/01    
تاثیر پیری کنترل شده بر شاخص های جوانه زنی
 مرادیان- ملکی فراهانی- رضازاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42402    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه ایرانی و خارجی (Melissa afficinalis L.) بوسیله مارکرهای پروتیینی
Evolution of genetic diversity in Iranian & Foreign Melissa accessions using proteins marker
 امیدرضا فرقانی اله ابادی، دکتر داریوش طالعی، مهدیه احمدیان یزدلی، امیرمحمد ناجی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42405    1395/06/09   2016/08/30    
پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان و بررسی اثر متقابل ژنوتیپو محیط AMMI با استفاده از روش
Grain yield stability of the selected bread wheat genotypes and investigating the genotype interaction in the environment using AMMI method
 سعید عمرانی،امیرمحمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42342    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی اثر متقابلو پایداری ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانهژنوتیپ منتخب های گندم نان با استفاده از مدل GGE biplot
Investigating genotype × environment interaction and stability for grain yield of the selected bread wheat genotypes using GGE biplot model
 سعید عمراتی امیر محمد ناجی محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42343    1395/06/09   2016/08/30    
بررسیروابط ?ین ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی در روش های امید بخش گندم نان با استفاده از های اماری چند متغییره در منطقه اهواز
Investigating the genetic Relations of yield and agronomic traits in promising bread wheat lines using multivariate statistical methods In Ahvaz region
 سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42344    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی اثر کود شیمیایی و کودهای الی (ورمی کمپوست، کود زیستی) بر گلدهی و رشد بنه زعفران
 فعلی- ملکی فراهانی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84681    1395/06/09   2016/08/30    
اهمیت مشخصات انامورفیک در جنس Xylaria
Importance of anamorphic characters in the genus Xylaria
 سید عبدالله هاشمی، رسول زارع، سید اکبر خداپرست و سید علی الهی نیا
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42351    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی واکنش¬های رفتاری سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicus به گیاهان میزبان در شرایط ازمایشگاهی
Study of behavioral responses of the melon weevil, Acythopeus curvirostris persicus to host plants in laboratory conditions
 محدثه افراخته، کاظم محمدپور، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42251    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه تیمارهای مختلف جهت کنترل تخم شب¬¬پره جوانه¬خوار مرکبات، Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) روی درختان مرکبات
Comparison of the different treatments to control the citrus leaf roller, Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) on citrus trees
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42252    1395/06/06   2016/08/27    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1139 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی