جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A new interval-valued hesitant fuzzy-pairwise comparison-compromise solution methodology An application to cross-docking location planning
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85475    1396/10/18   2018/01/08    
یک رویکرد تصمیم گیری گروهی امکانی جامع برای انتخاب تامین کننده تاب اور با میانگین-واریانس- چولگی-درجه اوج و اطلاعات نامتقارن تحت عدم قطعیت فازی بازه ای
A new comprehensive possibilistic group decision approach for resilient supplier selection with mean-variance-skewness-kurtosis and asymmetric information under interval-valued fuzzy uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85473    1398/08/08   2019/10/30    
A new interval type-2 fuzzy approach for analyzing and monitoring the performance of megaprojects based on earned value analysis (with a case study)
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106125    1397/10/11   2019/01/01    
یک رویکرد تحلیلی برای مواجهه با مسائل تصمیم گروهی چند معیاره در چهارچوب تئوری مجموعه های فازی نوع 2
An analysis approach to handle uncertain multi-criteria group decision problems in the framework of interval type-2 fuzzy sets theory
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137115    1398/06/11   2019/09/02    
یک متدولوژی حل توافقی - مقایسات زوجی فازی تردیدی بازه ای: کاربرد در برنامه ریزی مکانیابی انبارهای متقاطع
A new interval-valued hesitant fuzzy pairwise comparison– compromise solution methodology: an application to cross-docking location planning
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127050    1398/06/12   2019/09/03    
یک مدل تصمیم جدید فازی نوع 2 برمبنای دو روش روابط اولویت نسبی مبتنی بر مبک و واسپاس (با کاربرد در برنامه ریزی نگهداری هواپیما)
A novel interval type-2 fuzzy decision model based on two new versions of relative preference relation-based MABAC and WASPAS methods (with an application in aircraft maintenance planning)
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116893    1398/04/10   2019/07/01    
A novel group decision model based on mean–variance–skewness concepts and interval-valued fuzzy sets for a selection problem of the sustainable warehouse location under uncertainty
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54027    1397/09/01   2018/11/22    
Analyzing project cash flow by a new interval type-2 fuzzy model with an application to construction industry
 V. Mohagheghi, S. M. Mousavi, B. Vahdani
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84993    1396/07/09   2017/10/01    
An analysis approach to handle uncertain multi-criteria group decision problems in the framework of interval type-2 fuzzy sets theory
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84626    1396/09/09   2017/11/30    
Multi-objective, multi-period location-routing model to distribute relief after earthquake by considering emergency roadway repair
 
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84637    1397/05/09   2018/07/31    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1168 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی