جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

R&D project evaluation and project portfolio selection by a new interval type-2 fuzzy optimization approach
 V. Mohagheghi, S. M. Mousavi, B. Vahdani, M. R. Shahriari
Neural Computing and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43140    1394/12/12   2016/03/02    
تاثیر امواج فروصوت برمحتوای لگنین دیواره در سلول های جداکشت توتون
Infrasound waves in the cell wall explants Lgnyn content of tobacco
 اباذر حاج نوروزی
اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31174    1394/05/06   2015/07/28    
مطالعه گرده شناسی بخش های Hemisphace و Plethiosphace از جنس Salvia (تیرة نعناعیان) در ایران
Pollen morphology study of Salvia sect. Plethiosphace and sect. Hemisphace (Lamiaceae) in Iran
 طیبه رجبیان، مسعود رنجبر، اعظم پاکتچی
یافته های نوین در علوم زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31179    1393/12/01   2015/02/20    
بررسی مقایسه ای سه روش استخراج DNA ژنومی از نمونه های تازه و گیاکدهای برگ بومادران کوتاه دشتی
Comparison study of three methods for genomic DNA extraction from fresh and herbarium leaf specimens of Achillea wilhelmsii C. Koch
 
یافته های نوین در علوم زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116875    1397/12/28   2019/03/19    
ویژگی های تشریحی ساقه و برگ در سرده Lallemantia از تیره نعناییان
The stem and leaf anatomical charactristics of the genus Lallemantia (Lamiaceae)
 
یافته های نوین در علوم زیستی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85223    1397/03/20   2018/06/10    
ارزیابی سمیت سلولی اجزای بخشسازی شده عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی A و 549 RAJI بر ردههای سلول سرطانی (Haplophyllum tuberculatum )
Cytotoxic evaluations of metanolic extract fractions from Haplophyllum tuberculatum against RAJI and A549 cancerous cell lines
 
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85299    1397/03/01   2018/05/22    
بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها و پروتیین جلبک Chlorella sorokiniana
 
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105936    1397/06/01   2018/08/23    
مطالعه ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گونه های تیره اویار سلام(Cyperaceae)
The study of anatomical structures of stem and leaf in some species of Cyperaceae
 معصومه اصلانی و اصغر کامرانی و طاهر نژاد ستاری
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64293    1396/10/01   2017/12/22    
مطالعه ایزوفرم های زیمایه های پاداکساینده در قطعات گل نارس زعفران (.Crocus sativus L) ایران برای انتخاب نمونه برتر اندام زایی به روش الکتروفورز
Study of antioxidant enzymes isoforms in immature flora segments of saffron (Crocus sativus L.) from Iran to select bestsegment for organogenesis by electrophoresis
 منیر حسین زاده نمین، طیبه رجبیان، منیر حسین زاده، حسن ابراهیم زاده
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31178    1393/12/01   2015/02/20    
بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L ) خودروی ایران
Comparative Analysis of Rosmarinic Acid and Salvianolic A and B Contents in Four Wild Growing Salvia Species from Iran
 مرضیه فتوت ، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت ، عذرا صبورا، مسعود رنجبر و رقیه السادات اجتهد
پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31176    1393/12/01   2015/02/20    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1169 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی