جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات عصاره هیدروالکلی انیسون بر روی سطح انزیم الانین ترانس امیناز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
The effect of hydroalcoholic extract of Pampinella anisum seed on alanine transaminase of rats with high-fat diet
 زهرا نوروز پور -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43135    1395/10/15   2017/01/04    
اثرات عصاره هیدروالکلی زنیان بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
Effect of the hydro-alcoholic extract of Trachyspermum ammi on serum alkaline phosphatase activity in rats with high cholesterol diet
 ابراهیمی -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43128    1395/10/17   2017/01/06    
اثرات عصاره هیدروالکلی زنیان بر روی سطح انزیم ا لانین امینو ترانسفرازدر موشهای با رژیم غذایی پر چرب
Effect of Trachyspermum ammi hydroalcoholic extract on serum ALT enzyme activity in hypercholesterolemic rats
 محمد رضا خواجه وند خزایی -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43129    1395/11/15   2017/02/03    
اثرات عصاره هیدروالکلی سداب بر روی سطح انزیم الکالین فسفاتاز در موشهای با رژیم پر چرب
The Effect of Hydroalcoholic Extract of the Aerial Parts of Ruta graveolens on the Level of Alkaline Phosphatase in Serum of Rats on a High-cholesterol Diet
 ناهید معمار پور -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی-الهه دادبین پور
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43130    1395/10/15   2017/01/04    
اثرات عصاره هیدروالکلی سداب بر روی سطح انزیم الانین امینو ترانسفراز در موشهای با رژیم پر چرب
Effect of hydroalcoholic extract of Ruta graveolens on the serum alanine transaminase levels in hypercholesterolemic rats
  فاطمه باقر تاش -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43126    1395/10/15   2017/01/04    
اثرات عصاره هیدروالکلی انیسون بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
The Effect of Hydroalcoholic Extract of Pimpinella anisum Seed on the Level of Alkaline phosphatase (ALP) in Serum of Hypercholesterolemic Rats
 فایزه ملا حسینی -غلامعلی نادری -مهرداد روغنی
هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43317    1395/10/15   2017/01/04    
بررسی تاثیر روش کسب دانش بر نواوری کارافرینان در کسب‌و‌کارهای حوزه صنعت کشاورزی
Invinvestigating the Effect of Knowledge Acquisition Method on Entrepreneurships Innovation in Agriculture Businesses (Case study: Greenhouse Agricultural Industry in the Pakdasht City of Tehran Province
 علی حسین کشاورزی، سعید صفری، صادق خوشخو تیتکانلو
مدیریت توسعه فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43007    1394/10/15   2016/01/05    
Molecular detection of fluoroquinolone resistance-associated gyrA mutations in ofloxacin-resistant clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis from Iran and Belarus
 Arjomandzadegan, M. Titov, L. Farnia, P. Owlia, P. Ranjbar, R. Sheikholeslami, F. Surkova, L.
International Journal of Mycobacteriology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43012    1395/06/17   2016/09/07    
یک روش سلسله مراتبی برای تطبیق تصاویر اپتیکی و SAR با استفاده از روابط هندسی محلی و عمومی ویژگیهای تغییر ناپذیر
Hierarchical approach for synthetic aperture radar and optical image coregistration using local and global geometric relationship of invariant features
 
Journal of Applied Remote Sensing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43014    1395/10/21   2017/01/10    
معماری سخت افزاری برای محاسبه مدل افکنشی و پالایش تطبیق های غلط با استفاده از اللگوریتم اجماع نمونه های تصادفی
Hardware architecture for projective model calculation and false match refining using random sample consensus algorithm
 
Journal of Electronic Imaging
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43034    1395/08/15   2016/11/05    
اولین صفحه...11611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1170 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13337

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی