جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر پیش تیمار با محرکهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه شنبلیله تحت تنش شوری طبیعی
 سید مهدی موسوی موسوی ، حشمت امیدی
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42289    1395/05/11   2016/08/01    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر شاخص های جوانه زنی بذر و رنگیزه های فتوسنتزی ژنوتیپ های پایه مادری گلرنگ
 فرشته ازاد بخت، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64424    1396/09/04   2017/11/25    
بررسی تاثیر پیش تیمار و محلول پاشی کودهای ریز مغذی (اگروتین) بر صفات عملکردی برخی ارقام گندم
The effect of priming and foliar micronutrient fertilizers (AGROTIN) on yield of rainfed wheat cultvars
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85515    1397/06/13   2018/09/04    
ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخصهای جوانهزنی گیاه مرزه ) Satureja hortensis L. ( تحت تنش خشکی و شوری
 طیبه سنجری مزاج ، خدیجه احمدی ، حشمت امیدی
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64440    1395/08/10   2016/10/31    
بررسی روابط همبستگی و تجزیه علیت نابین عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های اسفرزه
correlation and path analysis between grain yield and yield components in plantago genotypes
 ارشدی-فتوکیان
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43724    1396/02/21   2017/05/11    
تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک در ژنوتیپهای کلزا با استفاده از تلاقی لاین در تستر
genetic analysis of some phenology and morphological traits in rapeseed genotypes using line by tester cross
 ارشدی-فتوکیان-اوغان
اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43725    1396/02/21   2017/05/11    
براورد ترکیب پذیری و عمل ژن برای دانه و روغن کلزا با لاین در تستر
ESTIMATION OF COMBINING ABILITY AND GENE ACTION FOR GRAIN AND OIL YIELD IN RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.) USING THE LINE BY TESTER METHOD
 ارشدی-فتوکیان-اوغان-علیزاده
VIII International Scientific Agriculture Symposium
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64206    1396/07/13   2017/10/05    
بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
diversity and the relationship between yield and yield components of rapeseed
 ارشدی-فتوکیان-امیری اوغان-علیزاده
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42270    1395/06/09   2016/08/30    
پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان و بررسی اثر متقابل ژنوتیپو محیط AMMI با استفاده از روش
Grain yield stability of the selected bread wheat genotypes and investigating the genotype interaction in the environment using AMMI method
 سعید عمرانی،امیرمحمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42342    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی اثر متقابلو پایداری ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانهژنوتیپ منتخب های گندم نان با استفاده از مدل GGE biplot
Investigating genotype × environment interaction and stability for grain yield of the selected bread wheat genotypes using GGE biplot model
 سعید عمراتی امیر محمد ناجی محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42343    1395/06/09   2016/08/30    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1252 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی