جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسیروابط ?ین ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی در روش های امید بخش گندم نان با استفاده از های اماری چند متغییره در منطقه اهواز
Investigating the genetic Relations of yield and agronomic traits in promising bread wheat lines using multivariate statistical methods In Ahvaz region
 سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42344    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی پایداری ژنوتیپهای گندم نان برای عملکرد دانه در برخی از مناطق گرم و خشک جنوب کشور
Study on Stability of Advanced Bread Wheat Genotypes for Grain Yield in Some Southern Warm and Dry Agro Climatic Zone
 سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده مقدم
زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64204    1395/10/01   2016/12/21    
تجزیه پایداری عملکرد لاینهای امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک GGE جنوب ایران
Yield Stability Analysis of Promising Bread Wheat Lines in Southern Warm and Dry Agro Climatic Zone of Iran using GGE Biplot Model
 سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده مقدم
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84806    1396/09/01   2017/11/22    
ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش اثار اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI)
Evaluation of Yield Stability of Bread wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interaction (AMMI)
 
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85605    1397/02/02   2018/04/22    
تاثیر اشعه گاما روی انتی اکسیدانها، خواص میکروبیولوژیکی و شلف لایف اریل های انار رقم ملس ساوه
Effect of gamma irradiation on antioxidants, microbiological properties and shelf life of pomegranate arils cv. ‘Malas Saveh?
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85577    1397/10/26   2019/01/16    
اثر پرتودهی اشعه گاما بر خصوصیات کیفی میوه انار در طول انبار سرد
The effect of gamma irradiation on qualitative characteristics of pomegranate fruit during cold storage
 میثم اشتری، اورنگ خادمی، محمود سوف باف، حمیده افشارمنش، محمدعلی عسکری سرچشمه
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43690    1396/09/01   2017/11/22    
ریزازدیادی و انطباق گیاهچههای ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanziبا محیط برون شیشه ای به کمک قارچ میکوریزا
Micro Propagation and Adaptation of Seedlings Natanzi Pear (Pyrus communis cv. natanzi) with Mycorrhizal Infection
 عظیمه حاجی صادقیان، ایمان روح اللهی، زهرا کهریزی، عبدالله هاشمی، ایت الله رضایی
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54019    1396/06/16   2017/09/07    
اثرات امواج فراصوت، تریپتوفان و پرولین بر جنین زایی وباززایی انگور (¬Vitis vinifera L.)
Effects of Ultrasound, Tryptophan and Proline on embryogenesis and regeneration of grape (Vitis vinifera L.)
 یوسف فرخزاد، ایت اله رضایی نودهی، سجاد پورمند، یاور شرفی
Azarian Journal of Agriculture
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43010    1395/07/25   2016/10/16    
اثرات انتگونیستی ...
antagonistic effects of potassum and sodium with diffrent ratios of organic matter and pumice on the cultivation of nectarine split root
 
International Journal of Advanced Biotechnology and Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85086    1397/06/02   2018/08/24    
تاثیر منابع مختلف اهن بر برخی صفات رویشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
 مهری سلیمی 1، سید جلال طباطبایی 2، یاور شرفی 3 و علیرضا رضازاده 4
دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42207    1395/02/22   2016/05/11    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1253 از 1286    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 12852

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی