جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Rat’s Polycystic Ovary Due to Intraventromedial Hypothalamus Morphine Injection
 
Reproductive Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43492    1397/07/11   2018/10/03    
ترکیب سازی با حوزه معنایی ساقی نامه ها در شعر احمد عزیزی
The Combination of Ahamad Azizis poems
 فریده داودی مقدم - مریم اجیلی
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43495    1395/12/08   2017/02/26    
Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag + ions, methyl jasmonate and yeast extract
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43501    1396/01/16   2017/04/05    
جداسازی ترکیبات مهارکننده ی الفا- امیلاز، الفا- گلوکوزیداز و رادیکال ازاد DPPH از ریشه ریواس ترکمنی به روش غربالگری به کمک تست بیولوژیکی
Bioassay-guided purification of ?-amylase, ?-glucosidase inhibitors and DPPH radical scavengers from roots of Rheum turkestanicum
 حسین دهقان، پیمان صالحی، محمدصادق امیری
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  Paper ID : 84959    1397/01/02   2018/03/22    
Plant growth and steviol glycosides as affected by foliar application of selenium, boron, and iron under NaCl stress in Stevia rebaudiana Bertoni
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85438    1397/06/24   2018/09/15    
Changes in antioxidant enzymes activities and alkaloid amount of Catharanthus roseus in response to plant growth regulators under drought condition
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158456    1400/06/28   2021/09/19    
تغییر اسید های چرب روغن گلرنگ در شرایط محلول پاشی پلی امیده و کم ابیاری
Evaluation of changes in fatty acid profile, grain, and oil yield of Carthamus tinctorius L. in response to foliar application of polyamine compounds under deficit irrigation conditions
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158510    1400/02/08   2021/04/28    
پاسخ گونه های بالنگو به تنش خشکی و کاربرد قارچ مایکوریزا
Lallemantia species response to drought stress and Arbuscular mycorrhizal fungi application
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158826    1400/07/01   2021/09/23    
تغییرات در ترکیبات اسانس و پروفایل فنل جمعیتهای اویشن دنایی ایران
Variability in essential oil composition and phenolic acid profile of Thymus daenensis Celak. populations from Iran
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  Paper ID : 169821    1401/01/12   2022/04/01    
بررسی اثر اتیل متان سولفونات (EMS) بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)
Investigation effect of ethyl methane sulfonate (EMS) on some of morphophysiological and phytochemical traits of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
 
Industrial Crops and Products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169849    1400/01/12   2021/04/01    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1320 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی