جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در برگ های ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
A Study of the quantitative changes in total protein content in olive cultivars leaves, treated by Verticillium wilt Verticillium dahliae and root-knot nematode Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4302    1389/12/12   2011/03/03    
نقش قارچهای بیماری گر در کنترل جمعیت بالشتک درازاندام
effect of entomopathogen
 سکینه نعیم امینی، محمدحسین فتوکیان، عباسی پور-اقاجانزاده-زمانی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7469    1389/12/11   2011/03/02    
تبیین اصول تربیت از دیدگاه امام علی (ع)
 اکبر رهنما، محمدحسن میرزامحمدی
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7666    1391/02/06   2012/04/25    
- بررسی جایگاه و مصادیق شادی در نهج البلاغه و دلالت های ان در تعیم و تربیت
 محمدحسن میرزامحمدی، سهیلا اسفندیاری
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5348    1390/02/29   2011/05/19    
مرگ اندیشی وتاثیر ان بر تربیت انسان از دیدگاه نهج البلاغه
 محسن فرمهینی فراهانی، منیر رضایی فریمانی
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4540    1390/02/28   2011/05/18    
- بررسی هویت زن در نهج البلاغه ودلالت های تربیتی ان
 محسن فرمهینی فراهانی، مهدی فاضلی وارزو عباسی دهکردی
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4541    1390/02/28   2011/05/18    
موانع واهداف تربیت درنهج البلاغه
 اعظم اربابی نشلجی، محسن فرمهینی فراهانی
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4542    1390/02/28   2011/05/18    
ویژگی های انسان کامل از دیدگاه امام علی (ع) با توجه به سه حیطه شناختی ،عاطفی وروانی حرکتی
 اعظم اربابی نشلجی، محسن فرمهینی فراهانی
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4543    1390/02/28   2011/05/18    
احصا وبررسی اصول تربیت اجتماعی با تاکید بر نهج البلاغه
 محسن فرمهینی فراهانی، سلمان رضوانخواه
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4544    1390/02/28   2011/05/18    
احصا وبررسی اصول وروش های تربیت عاطفی با تاکید بر نهج البلاغه
 محسن فرمهینی فراهانی، سلمان رضوانخواه
همایش ملی نهج البلاغه وعلوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4545    1390/02/28   2011/05/18    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 641 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی