جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نقش قارچ‌های بیمارگر در کنترل جمعیت بالشتک دراز اندام، Pulvinaria floccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) ‌ در باغ‌های چای شمال ایران
Effects of entomopathogen fungi on the control of Pulvinaria floccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) population in tea gardens of Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، سکینه نعیم امینی، حبیب عباسی پور، سیروس اقاجان زاده، عباسعلی زمانی و محمد حسین فتوکیان
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4539    1389/12/11   2011/03/02    
اثر کودهای بیولوژیک و شیمیای بر برخی از صفات کمی و کیفی ارقام کنجد
Effeact of
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، سید علی طباطبای و سیدعلی محمد مدرس ثانوی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5846    1389/12/11   2011/03/02    
واکنش رویشی ارقام گوجه فرنگی در حضور نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita و قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
A study on effect of fusarium wilt fungus, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, and root-knot nematode, Meloidogyne incognita, on growth factors of tomato cultivars
 ایت اله سعیدی زاده، الهام کمالی، علی اسکندری، وحید رهجو
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5645    1389/12/11   2011/03/02    
مطالعه میزان پژمردگی ارقام گوجه فرنگی الوده به قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita
A study on fusarium wilt incidence of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, and root-knot nematode, Meloidogyne incognita, on tamato cultivars
 ایت اله سعیدی زاده، الهام کمالی، علی اسکندری، وحید رهجو
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5646    1389/12/11   2011/03/02    
مطالعه اثر تعامل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae بر تغییرات فنل کل در برگ ارقام زیتون
A study of interaction effect of root-knot nematode Meloidogyne javanica and verticillium dahliae on changes in total phenol content in olive leaf
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5649    1389/12/11   2011/03/02    
مطالعه اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر نهال های ارقام زیتون تلقیح شده با قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae
Study on effect of root-knot nematode Meloidogyne javanica on cultivars olive srrdlings inoculated by verticilliosis causal Verticillium dahliae
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5650    1389/12/11   2011/03/02    
مطالعه اثر قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر میزان تغییرات پراکسیداز در برگ های ارقام زیتون
A study of effect of verticilliosis causal Verticillium dahliae and root-knot nematode Meloidogyne javanica on quantity changes of proxidase in olive cultivars leaves
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5651    1389/12/11   2011/03/02    
ارزیابی اثر حشره کشی اسانس برخی گیاهان دارویی علیه حشرات بالغ ولاروهای سنین مختلف شب پره اردEphestia kuehniella L
Fumigant toxicity of essential oils from Laurus nobilis (L.) and Myrtus commonis (L.) against Ephestia kuehniella (Zeller)
 جابر کریمی، طیبه صالحی، علیرضا عسکریان زاده، عزیز شیخی گرجان، جابر کریمی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5295    1389/12/11   2011/03/02    
اثر حشره کشی عصاره اتانولی گیاه Hypericum perforatum L. روی لاروهای Plutella xylostella (Lep., Plutellidae)
Insecticidal activity of extract from Hypericum perforatum L. on larvae of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)
 علیرضا عسکریان زاده، فاطمه اکبری، محمد حسین حسین پور، فهیمه رستگار
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5296    1389/12/11   2011/03/02    
نقش کنه شکارگر در باغات میوه همدان
Effects of predatory mite, Eupalopsellus hamedaniensis Khanjani et al. (Acari:
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، الهه رستمی، محمد خانجانی
دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5297    1389/12/11   2011/03/02    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 640 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی