جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ژنوتیپ های گندم با استفاده از روشهای چند متغیره
Evaluation of Genetic Diversity of Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes for Morphological Traits using Multivarite Analysis methods
 محمدجواد بابائی زارچ، محمدحسین فتوکیان، بابایی-محمودی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9140    1392/09/10   2013/12/01    
چندشکلی ارقام گندم نان از لحاظ ریزمغذی های دانه و زیرواحدهای سنگین گلوتنین
polymorphism of high molecular glutenin subunits and seed micronutrients in bread wheat cultivars
 محمدحسین فتوکیان، صیفی-احمدی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31615    1394/06/15   2015/09/06    
بررسی تنوع ژنتیکی در لاین¬های M2 خرفه (Portulaca oleracea) حاصل از جهش¬زایی با دی متیل سولفات (DMS)
Genetic Diversity Investigation of M2 Mutant Lines of Purslane (Portulaca Oleracea) Derived Through DMS Mutagenesis
 
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137748    1399/06/02   2020/08/23    
بررسی تنوع و ارزیابی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا
Evaluation of Diversity and Relationship among Yield and Yield Components of Rapeseed genotypes
 
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105881    1397/09/02   2018/11/23    
ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش اثار اصلی جمع‌پذیر و اثر متقابل ضرب‌پذیر (AMMI)
Evaluation of Yield Stability of Bread wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes using Additive Main Effects and Multiplicative Interaction (AMMI)
 
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85605    1397/02/02   2018/04/22    
تجزیه پایداری عملکرد لاینهای امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک GGE جنوب ایران
Yield Stability Analysis of Promising Bread Wheat Lines in Southern Warm and Dry Agro Climatic Zone of Iran using GGE Biplot Model
 سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده مقدم
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84806    1396/09/01   2017/11/22    
رفق و مدارا وخاستگاه بایست ونبایست نهفته دران در رفتار اجتماعی امام علی(ع)
 طاهره اختری
سومین همایش ملی سیره علوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4553    1389/12/10   2011/03/01    
مولفه های اخلاق اجتماعی در سیره علوی با تاکید بر سخنان امام علی(ع)
 محسن فرمهینی فراهانی
سومین همایش ملی سیره علوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4531    1389/12/10   2011/03/01    
effect of lypopolysaccaride (LPS) on VEGF production in human PBMCs
 حاجی قاسمی
چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4532    1390/08/18   2011/11/09    
پوستر
 شیوا رفعتی
شانزدهمین سمینار کشوری پژوهشگاه ابن سینا(ژنتیک ، حقوق، اخلاق، روانشناسی)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4537    1389/08/19   2010/11/10    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 639 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی