جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه همزمانی حوزه معنایی بازار در شعر طالب املی
 غفار برج ساز
کنفرانس نخستین همایش بین المللی طالب املی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4660    1390/02/10   2011/04/30    
سنتز میکرو و نانو ذرات LiMn2O4 : بررسی خواص الکتروشیمیایی و کاربرد ان در باتری لیتیومی
Synthesis of Nano- and Micro-Particles of LiMn2O4: Electrochemical Investigation and Assessment as a Cathode in Li Battery
 محمد علی کیانی، محمدصفی رحمانی فر، میر فضل ا.. موسوی
International Journal of Electrochemical Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4657    1390/04/10   2011/07/01    
ناسیونالیسم و مظاهر ان در شعر بهار
 غفار برج ساز، فریده داودی مقدم
کنفرانس همایش ملی ادبیات معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4659    1390/03/01   2011/05/22    
تحلیل بیوتن از دیدگاه پسامدرنیسم
 فریده داودی مقدم
کنفرانس همایش ملی ادبیات معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4886    1390/03/06   2011/05/27    
ناسیونالیسم و مظاهر ان در شعر بهار
 فریده داودی مقدم، غفار برجساز
کنفرانس همایش ملی ادبیات معاصر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4887    1390/03/06   2011/05/27    
بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود کامل بر عملکرد کمی و کیفی کلزا
Study of amount and time application of complete fertilizer on yield and quality characters of winter rapeseed (Brassica napus L.).
 پریسا صفاریان، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، طاهره میرزازاده، فاطمه پیرجلیلی
13th International Rapeseed Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5214    1390/06/05   2011/08/27    
اثر تنش خشکی
Effect of Drought Stress on proline content and Canola (Brassica napus L.) Antioxidants enzymes activity.
 حشمت امیدی، L Jafarzadeh، P Saffarian and M Hosseini Vasoukolaei
13th International Rapeseed Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5215    1390/06/05   2011/08/27    
اثر سالیسیلیک اسید
Does seed-applied Salicylic Acid Affect Rapeseed Germination performance under Salinity?
 حشمت امیدی، F. Pirjalili and H. Omidi P.Saffarian
13th International Rapeseed Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5216    1390/03/15   2011/06/05    
بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و موضع ها و دیدگاه های انها
 عباس نعیمی جورشری، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
جستارهای تاریخی- فرهنگ ویژه تاریخ سابق
Endnote  XML  Paper ID : 4679    1389/12/01   2011/02/20    
تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال 1393.05.00055)
Analysis of the Chaldoran War Representation in the Decoration of the Afshar Lacquer pencil case (Qalamdan) made by Mohammad Baqer (Available in the Malek Museum of Tehran with number 1393.05.00055)
 
جستارهای تاریخی- فرهنگ ویژه تاریخ سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159004    1399/09/12   2020/12/02    
اولین صفحه...641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 651 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی