جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی فراوانی عفونتهای بیمارستانی بر اساس سیستم NNIS
Frequency and Related Factors of Nosocomial Infections in ICU of Tertiary Hospital in Tehran, Iran, According to NNIS
 مریم امینی
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5185    1390/04/23   2011/07/14    
Comparison of the effects of Peganum harmala extracts (aqueous and ethanol) on cutaneous leishmaniasis in Balb/c mice
 حمیدرضا جمشیدی کوهساری، فریبا خوش زبان
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5557    1390/03/24   2011/06/14    
LACK and TSA gene of Leishmania major cloned in eukaryotic expression vector could increase survival time in BALB/c mice significantiy
 فریبا خوش زبان
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5558    1390/03/24   2011/06/14    
Immunogenicity and protectivity of Bap subunit of A.baumannii
 محمدرضا رهبر، ایرج رسولی، یاسر فتاحیان
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5366    1390/04/23   2011/07/14    
Effects of Sub-Minimal Inhibitory Concentrations of Some Essential Oils on Virulence Factors ofPseudomonas aeruginosa
 پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، نجف ابادی
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5367    1390/04/23   2011/07/14    
Pattern of ciprofloxacin; ceftazidim and Aminoglycoside; ceftazidim in tretment of infected burn wounds caused by Pseudomonas aeruginosa
 محمدمهدی عطارپوریزدی
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5747    1390/04/26   2011/07/17    
Detection of TEM Gene in P.aeruginosa Isolated from Burn Wound Infections in Iran
 محمدمهدی عطارپوریزدی
The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5756    1390/04/26   2011/07/17    
کالوس زایی و باززایی خربزه (Cucumis melo L) رقم زرد جلالی در شرایط درون شیشه ای
In vitro callus production and regeneration of melon (cucumis melo L.) var Zard-e-Jalali
 علیرضا قنبری، سیده مهدیه کبیر هاشمی ،دکتر عبدالکزیم کاشی ، ابراهیم هادوی، فاطمه پیرجلیلی و علی اشوری
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5854    1390/06/21   2011/09/12    
تهیه انتی بادی های مونوکلونا ل علیه پروتئین نوترکیب گلوتاتیون اس ترانسفراز با استفاده از تکنیک نمایش فاژی
 محمد حسن صفر پور، امیرمحمد ناجی
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5851    1390/06/23   2011/09/14    
همسانه سازی ژن کتیناز ترموفیل حاصل از یک سویه باکتریایی بومی ایران
cloning of thermophilic chitinase gene of a native Iranian bacteria
 مهدی مرتضوی شوکی، علیرضا قنبری، سعید امین زاده و ناصر فرخی
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5862    1390/06/21   2011/09/12    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 694 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی