جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر محیط های کشت و تیمار هورمونی بر روی ریشه زایی گیاه دروزرا اسپاتولاتا بروش درون شیشه ای
 علیرضا قنبری، امیرمحمد ناجی، محمد بصیری
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5860    1390/06/21   2011/09/12    
بررسی انتقال ژنGUSبه گیاه کلزا
Study of transformation of Brassica napus with gus gene
 مائده جعفری راد، امیرمحمد ناجی، حسن رهنما
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5845    1390/06/23   2011/09/14    
سالسیلیک اسید،بیان ژن pmt و h6h را در گیاهچه های ریزازدیادی شده تاتوره تماشایی Datura innoxia افزایش می دهد
 اسماعیل جعفری، فرح کریمی، امیر موسوی
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5551    1390/06/21   2011/09/12    
بررسی تغییرات بیان ژن انزیم THCA تحت تیمار متیل جاسمونات در اندام هوایی گیاهچه شاهدانه Cannabis sativa
 معصومه متجلی، فرح کریمی، مهرداد بهمنش-خدیجه رضوی
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5576    1390/06/21   2011/09/12    
اثر تیمار ابسیزیک اسید بر بیان ژن اولیوتول سنتاز Ols در گیاهچه های شاهدانه Cannabis sativa L
 سعیده مرتجایی، فرح کریمی، امیر موسوی- خدیجه رضوی
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5578    1390/06/21   2011/09/12    
خاموش سازی ژن فیتوئن دساچوراز در گیاه شاهبیزکAtropa belladona L به روش القای خاموشی ژن بواسطه ویروس VIGS با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدعلی حسینی تفرشی
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5058    1390/06/21   2011/09/12    
القای ریشه موئی در کاسنی Cichorium intybus L و مقایسه محتوای فنل تام در دودمان های حاصل
 بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5059    1390/06/21   2011/09/12    
طراحی و ساخت بیوسنسور نقاط کوانتومی بر اساس سیستم فرت جهت تشخیص عامل بیمار جاروک لیموترش
Designing and making quantum biosensor
 فاطمه راد، محمدحسین فتوکیان
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6070    1390/06/21   2011/09/12    
ارزیابی تنوع هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در برگیرنده کیو تی ال کنترل کننده میزان اهن و روی در ارقام گندم
evaluation of haplotyping diversity in wheat
 محمدحسین فتوکیان
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6071    1390/06/21   2011/09/12    
بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
genetic diversity in wheat by SSR
 محمدحسین فتوکیان
هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6072    1390/06/21   2011/09/12    
اولین صفحه...681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 695 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی