جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر کلات اهن بر محتوای کلروفیل، کارایی کوانتومی فتوسیستم II و برخی صفات بیوشیمیایی در گلرنگ در شرایط کم ابیاری
Effact of
 کیوان فتحی امیر خیز، مجید امینی دهقی، فتحی و حشمتی
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31349    1394/03/30   2015/06/20    
بررسی تاثیر شرایط رشد پایه مادری، بر ماندگاری بذر جو (Hordeum vulgare L.)
 نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، نسرین عیسی نژاد، علیرضا رضازاده
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31968    1396/03/01   2017/05/22    
تجزیه و تحلیل نگارهای عملکرد دانه و اجزای ان در برخی رقمهای گندم نان به روش دی الل -روش هیمن
Graphical analysis of grain yield and its components in some bread wheat cultivars by diallel -Hayman method
 عبدی-فتوکیان
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84941    1396/12/20   2018/03/11    
تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و اسیدهای چرب گلرنگ
Effects of biological and chemical phosphorous fertilizer on grain yield, oil seed and fatty acids of Spring Safflower in water deficit conditions
 سیاوش حشمتی، مجید امینی دهقی و کیوان فتحی امیرخیز
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64435    1396/03/30   2017/06/20    
ارزیابی ژنتیکی برخی از صفات فنولوژیک و ریخت شناسی در ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L) با استفاده از تجزیه لاین در تستر
Genetic evaluation of some phonological and morphological traits of oilseed rape (Brassica napus L.) Genotypes by line×tester method
 
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158604    1400/03/13   2021/06/03    
تاثیر کم ابیاری و محلول پاشی پلی امین ها بر عملکرد دانه و روغن، کارایی مصرف اب و اسید های چرب روغن دانه گلرنگ بهاره
The effect of deficit irrigation and foliar application of polyamines on seed and oil yield, water use efficiency and fatty acids of spring safflower seed oil (Carthamus tinctorius L.)
 
علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148092    1400/09/10   2021/12/01    
ارزیابی چهارچوب PMBOK برای مدیریت پروژه های کوچک
The Evaluation of PMBOK Framework for the Management of Small -sized Projects
 
International Journal of Industrial Engineering and Production Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159206    1400/11/09   2022/01/29    
Phase I Monitoring of Multivariate Ordinal Based Processes: The MR and LRT Approaches (A Real Case Study in Drug Dissolution Process)
 
International Journal of Industrial Engineering and Production Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159299    1400/11/26   2022/02/15    
Vehicle routing problem for perishable Products distribution with allocation of Labour force in routes
 
International Journal of Industrial Engineering and Production Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106411    1396/06/26   2017/09/17    
A Selective Covering-Inventory-Routing Problem to the Location of Bloodmobile to Supply Stochastic Demand of Blood
 
International Journal of Industrial Engineering and Production Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106407    1397/04/09   2018/06/30    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 705 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی