جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تمایل و نگرش دانش اموزان دبیرستانی ایران به اهدا عضو، خون و مغز استخوان
attitude and willingness towards tissue donation in iraniaan high school students: bone marrow and blood
 رضا افشار، سوزان ثانوی-نسیم ثانوی
international journal of organ transplantation medicine
Endnote  XML  Paper ID : 5465    1390/01/30   2011/04/19    
تاثیر هنررهای رزمی،مسابقات کاراته بر روی سلامت کلیه مردان
effects of martial arts,karate(KUMITE)competitions, on males kidneys health
 رضا افشار، سوزان ثانوی-محمد علی فخاریان-مهناز احمد زاده
journal of mens health
Endnote  XML  Paper ID : 5466    1388/06/19   2009/09/10    
قاف گمشده در انتظار سیمرغ
Simorgh
 محمدرضا شعیری
کتاب ماه ادبیات و فلسفه
Endnote  XML  Paper ID : 5493    1380/01/30   2001/04/19    
Design of a positive and negative electronically tunable resistor with linear and nonlinear characteristics
 محمد پویان، روشنک علوی فرد
ieee international conference on compuer science and automation engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5496    1390/04/20   2011/07/11    
کنترل ولتاژ و فرکانس یک سیستم قدرت میکرو گرید ب روش افت
Controlling Voltage and Frequency of a Power Network with Microgrid Using Droop Method
 یاسر رحمتی کوکنده، یاسر رحمتی کوکنده، محمدحسین کاظمی، هانی واحدی، حسن رحمتی کوکنده
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5499    1390/11/12   2012/02/01    
Late water stress effect on forage barley production
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی
The 3rd international conference on sustainable animal agriculture for developing countries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5505    1390/05/04   2011/07/26    
Some forage characteristics of barley produced under low and high input systems
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی
The 3rd international conference on sustainable animal agriculture for developing countries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5503    1390/05/04   2011/07/26    
بررسی طیف جذبی صفات فیتوشیمیایی تحت تاثیر منابع متغیر کود در زعفران
 زهرا رسولی ، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، زهرا رسولی- حسین بشارتی
همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5506    1390/08/25   2011/11/16    
محلول پاشی کودهای مایع حاوی عناصر غذایی و محرکهای رشد در راستای بهبود خصوصیات کیفی دانه گیاه برنج
liqied fertilizer containg nutrition elements
 قاسم کردفیروزجایی، حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان
همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6075    1390/08/25   2011/11/16    
شواهدی از الگوی بیان ژنها در نقش عامل رونویسیWRKyدر پاسخ به تنش شوری
evidence from gene expression patern in the potential rule ofWRKY transcription factor in response to salinity stress
 الهام امینی، امیرمحمد ناجی
اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10063    1392/12/10   2014/03/01    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 724 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی