جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

tracking mobile user through adaptive beamforming for wirless cellular nertwork in a 2d urban environment
 مقدم- بخشی
Indian journal of science and technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42312    1391/02/02   2012/04/21    
DotDFS: A Grid-based high-throughput file transfer system
 علیرضا پشت کوهی، محمدباقر غزنوی قوشچی
Parallel Computing, Systems & Applications
Endnote  XML  Paper ID : 5888    1389/11/12   2011/02/01    
Performance improvement of differential static CMOS logic family
 زهره کیائی، محمدباقر غزنوی قوشچی
International Conference on Computer as a Tool
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5892    1390/02/07   2011/04/27    
جمع کننده کم مصرف و کم مساحت اسکلانسکی با کاهش پیچیدگی اتصالات داخلی
low-power, low-area, parallel prefix Sklansky adder with reduced inter-stage connections complexity.
 مهناز مقدم، محمدباقر غزنوی قوشچی
International Conference on Computer as a Tool
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5893    1390/02/07   2011/04/27    
An ultra low power digitally controlled oscillator with low jitter and high resolution
  ناصر عرفانی مجد، محمدباقر غزنوی قوشچی
2011 6th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5902    1390/01/17   2011/04/06    
A new low-power and low-complexity all digital PLL (ADPLL) in 180nm and 32nm
  ارش ابادیان، محمدباقر غزنوی قوشچی
17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5903    1389/09/21   2010/12/12    
PABEM: A new power-aware adaptive bus encoding method using Huffman algorithm
 محمد حسین حاج کاظمی، محمدباقر غزنوی قوشچی
International Symposium on Computer Networks and Distributed Systems
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5904    1389/12/04   2011/02/23    
افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت در حضور ترانسفر سوییچ ایستا
Increasing Reliability of a Power System in Presence of Static Transfer Switch
 سیدسجاد شفیعی بهنمیری، مهرداد رستمی
Global Journal of Researches in ENgineering - Electrical and Electronical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5942    1390/08/10   2011/11/01    
اثر مقاومت زمین روی کاهش نوسانات اشوبی غیر خطی در ترانسفرماتور ولتاژ
Neutral Earth Resistance Effect on Decreasing Nonlinear Chaotic Oscilations in Potential Transformers
 حمید رادمنش، مهرداد رستمی
International COnference on COmputer Modeling and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5909    1389/10/17   2011/01/07    
کنترل نوسانات غیر خطی در ترانسفرماتور قدرت با در نظر گرفتن مدل جدید مدار شکن و مدل غیر خطی هسته در حال اتصال نوترال به زمین
Controlling Nonlinear Oscillation in Potential Transformers Including New model of CIrcuit Breaker and Nonlinear Iron COre Losses by Connecting Neutral Earth Resistance to the System
 حمید رادمنش، مهرداد رستمی
International COnference on COmputer Modeling and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5910    1389/10/17   2011/01/07    
اولین صفحه...741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 744 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی