جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رابطه شاخص های صنعتی و پراکندگی تولیدات علمی
Correlation between industrial indicatiors and distribution of science
 فاطمه مرادی، سعید اسدی
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31438    1394/04/01   2015/06/22    
نگاشت و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران
Mapping and Visualization of the Distribution of Scientific Wealth in Iran
 سعید اسدی، عمار جلالی منش
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6603    1392/04/01   2013/06/22    
نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه
The Role and Situation of the scientometrics in development
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6619    1391/02/15   2012/05/04    
استناد بالای مقالات چند نویسنده ایرانی در مقایسه با مقالات تک نویسنده: ایا ان مربوط به خوداستنادی درزمانی است؟
High Citation of Iranian Coauthored articles in comparison with single authored ones: does it link with self-citation
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6659    1391/05/30   2012/08/20    
رابطة خوداستنادی و هم‌ایندی مولفان با ضریب تاثیر نشریات در ایران: مطالعة موردی نشریات حوزه اقتصاد
Investigating the Link between self-citation and authors’ co-incidence with journal impact factors in Iran: Case study of Economic Journals indexed in Islamic Science Citation Database
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4908    1388/11/25   2010/02/14    
هم‌نویسندگی پژوهشگران ایران در نمایه‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در پایگاه Web of Science در سالهای 2000 تا 2006
Co-authorship of Iranian Researchers in Science, Social Science, Art and Humanities Citation Indexes in the Web of Science between 2000 and 2006
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 3688    1389/06/31   2010/09/22    
رابطه خوداستنادی و هم‌ایندی مولفان با ضریب تاثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد
Investigating the Link between self-citation and authors’ co-incidence with journal impact factors in Iran: Case study of Economic Journals indexed in Islamic Science Citation Database
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 2411    1388/12/25   2010/03/16    
تحلیل کیفی ابعاد و چارچوب معماری پایگاه سایول از نظر تحلیل، پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشها
Qualitative Analysis of Architectural Dimensions and Framework of SciVal in Terms of Analyzing, Processing and Information Management of Research
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137677    1399/03/04   2020/05/24    
ارائة مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران
An Analytical Study of Evaluative Indicators and Models of Science and Technology in order to Offer a Model for Measuring and Evaluating the Performance of Science and Technology Knowledge-based Companies in Iran
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  Paper ID : 116704    1397/10/01   2018/12/22    
بررسی مقایسهای هویت واقعی و مجازی افراد )موردمطالعه: جوانان شهر یاسوج(
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116535    1397/10/11   2019/01/01    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 806 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی