جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اشتراک گذاری داده های پژوهشی: رویکردهای ملی و بین المللی
Data Sharing: International and National Approaches
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106077    1397/01/22   2018/04/11    
انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسی در دانشگاه تهران از شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ گیت
Expectations of engineering researchers in University of Tehran from ResearchGate as an academic social network
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106075    1396/10/01   2017/12/22    
رتبه بندی مولفه های موثر بر اشتراک گذاری داده های پژوهشی در میان پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از تکنیک دیمتل
Ranking the factors affecting scientific data sharing among Iranian Medical researchers using DEMATEL technique
 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - علوم و فناوری اطلاعات سابق=Iranian Journal of Information Processing Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159402    1400/12/09   2022/02/28    
برسی ویژگی های کمی و کیفی اویشن تحت تاثیر کودهای زیستی
 مهدی رضایی، حسن حبیبی، علاالدین کردنائیج، قاسم حسین طلایی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6658    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی سازگاری بین چند ژنوتیپ زردالو به منظور استفاده در برنامه‌های دورگ‌گیری
Study of compatibility relationships among some apricot genotypes for using in hybridization programs
 علیرضا قنبری، علاالدین کردنائیج، یاور شرفی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6649    1391/07/15   2012/10/06    
مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه
In vitro study of pollen germination and tube growth in some pear cultivars
 ایت اله رضایی نودهی، یاور شرفی، علیرضا قنبری، امیر محمد ناجی ، علاالدین کردنائیج و ایت الله رضایی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6643    1391/07/15   2012/10/06    
اثر علف کشی اسانس اکالیپتوس بر چند گونه علف هرز
Herbisidal effects of Eucaliptus essential oils on some weeds
 ایت اله رضایی نودهی، یاور شرفی، ایت اله رضایی- علیرضا قنبری و شاهپور خانقلی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6646    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی تاثیر قارچ میکوریزارسبکولار (Glomus sp) و باکتری محرک رشد گیاه(Bacillu, Pseudomonas) بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی ((Lycopersicum esculentum
Investigation on Effect of Arbuscular Mycorrhizal fungus (Glomus sp) and and
 حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6742    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی سطوح مختلف عنصر سرب بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)
(Investigation on different levels of lead element of the growth of tomato (Lycopersicumesculentum
 حمید نعمتی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6743    1391/07/15   2012/10/06    
اثرغلظت هیدروژن پراکسید در اصلاح خاک الوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش شیمیایی فنتون
Effect of hydrogen peroxide Concentration in modified petroleum-contaminated soil by using Fenton chemistry reaction
 اعظم السادات یوسفی دازمیری ، عبدالامیر بستانی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6744    1391/07/15   2012/10/06    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 807 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی