جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های اهکی
Study in effect of using municipal solid waste compost in order to increase phosphorus efficiency in calcareous soils
 حمید جباری، عبدالامیر بستانی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6745    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی اثرات بازدارنده عصاره گیاه خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) برجوانه¬زنی بذور خرفه (Portulaca oleracea
 لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6605    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی صفات مرفولوژیک و زراعی شنبلیله تحت تنش خشکی و محرک های زیستی در منطقه کرج
 معصومه محمدی، حشمت امیدی، مهرافرین علی، حسنعلی نقدی بادی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6606    1391/07/15   2012/10/06    
مطالعه اثر اتش سوزی بر جمعیت نماتد در ریزوسفر درخت ازاد در جنگل ابر شاهرود
Evaluation of fire effect on nematodes population in rhizosphere of ash-tree (Fraxinus exselsior) in Abr forest, Shahrood
 علی قادری، ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7270    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی اثر قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی، Verticillium dahliae ، بر فعالیت کمی بتا-گلوکانازها در ریشه ارقام زیتون
A study on effects of verticillium wilt fungus, Verticillium dahliae on quantitative activity of ?-glucanases in root of olive cultivars
 ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7271    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی واکنش برخی ارقام گوجه فرنگی تیمار شده با کود معدنی فسفری نسبت به نماتد
A study of tomato cultivars reaction, treated by mineral phosphorus and root root-knot nematode, Meloidogyne javanica, in greenhouse
 صدیقه همتی، ایت اله سعیدی زاده، علی اسکندری
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7272    1391/07/15   2012/10/06    
مطالعه اثرات انتاگونیستی Trichoderma viride و Pseudomonas fluorescens علیه Meloidogyne javanica در ریزوسفر ارقام گوجه فرنگی
Study on antagonistic effects of Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens against Meloidogyne javanica in rhizosphere of tomato cultivars
 ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7276    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی تغییرات کمی فنیل الانین امونیالیاز در ریشه ارقام زیتون مایه زنی شده باVerticillium dahliae
A study on quantitative changes of phenyl alanine amonialyase in root of olive cultivars inoculated by Verticillium dahliae
 ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7277    1391/07/15   2012/10/06    
مطالعه اثر Verticillium dahliae بر میزان فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز در ریشه ارقام زیتون
A study on effects of verticillium wilt fungus, Verticillium dahliae on quantitative activity of phenyl alanine amonialyase in root of olive cultivars
 ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7278    1391/07/15   2012/10/06    
بررسی عوامل پوسیدگی قارچی کورم زعفران و کنترل انها
A study on agents of fungal rot on saffron corm and their control
 ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7279    1391/07/15   2012/10/06    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 808 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی