جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Curcumin Alleviates Streptozotocin-Induced Hyperalgesia in Diabetic Neuropathic Rat via Attenuation of Lipid Peroxidation and Inflammation
 مهرداد روغنی، جمشید نارنج کار، Jamshid Narenjkar1، Zeinab Abyar2*
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31475    1394/06/10   2015/09/01    
اثرات مهارکنندگی ارتمیزنین و دی هیدرو ارتیمیزنین بر روی انزیم کلسی نورین در خارج از محیط بدن
In Vitro Evaluation of Inhibitory Effect of Artemisinin and Dihydroartemisinin on Calcineurin Enzyme
 غلامعلی نادری، رسول موخواه-علی یوسفی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31386    1394/04/22   2015/07/13    
اثر وایسته به دوز عصاره گیاه علف چای بر عدم تعادل موش های تزریق داخل استریاتومی با 6-هیدروکسی دوپامین
Dose-dependent effect of Hypericum perforatum extract on motor imbalance following intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine in the rat
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31745    1394/12/20   2016/03/10    
اثر درمان ترکیبی دییازپام و گلی بن کلامید بر روی میزان لیپید و گلوکز سرم در موشهای دیابتب نوع 2
Effect of combination therapy with diazepam and glibenclamide on serum lipid and glucose in type 2 diabetic rat
 اعظم جعفری فرد، محسن خلیلی، محمدحسن قوسیان مقدم، الهام زاهدی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31746    1394/12/20   2016/03/10    
The neuroprotective effect of nepeta menthoides on axotomized dorsal root gnglion sensory neurons in neonate rats
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9801    1393/04/10   2014/07/01    
Fumaria parviflora lam Effect on serum level of glucose and lipids in streptozotocin induced rat
 مهرداد روغنی، محمدحسن قوسیان مقدم، زهرا محمد نژاد ارزو محرابیان
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9918    1393/06/16   2014/09/07    
اثر توکسیک کلشی سین بر ناحیه قشری هیپوکامپ
Toxic effect of colchicine on hippocampal cortical area
 منیژه کرمی، افسانه ناصری محمدرضا جلالی ندوشن نسیبه ریاحی زانیانی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9588    1393/06/31   2014/09/22    
سنتز و بررسی اثر ضد تشنجی 1-1(4-متیل-فنیل)(سیکلوهگزیل)4-پیپریدینول بعنوان یکی از مشتقات جدید فنسیکلیدین در تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری نر
Synthesis and Study of Anti-convulsive Effect of 1-1-(4-Methylphenyl) (Cyclohexyl) 4-piperidinol as a New Derivative of Phencyclidine by PTZ- Induced Kindling Model in Male Mice
 محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10198    1393/08/30   2014/11/21    
The Effect of Phototherapy on Serum Calcium Level in Full Term Neonates
 فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10237    1393/06/29   2014/09/20    
الگوی بیان فاکتور رشد اندوتلیال رگی در سلولهای سرطانی خونساز
Patterns of Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Hematopoietic Malignant Cells
 فاطمه حاجی قاسمی، دکتر عباس میرشفیعی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10526    1393/12/20   2015/03/11    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 827 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی