جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

واکاوی شایستگیهای اعضای هیات علمی دانشگاهها در تدریس با کیفیت
The exploration of faculty members competencies in high quality teaching
 
توسعه اموزش در علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137855    1399/03/31   2020/06/20    
ارزیابی عملکرد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 احیا گرشاسبی، جمشید نارنج کار، محسن فرمهینی فراهانی، مجید دارابی-ایران یوسفی
توسعه اموزش در علوم پزشکی
Endnote  XML  Paper ID : 6859    1391/06/30   2012/09/20    
ارزیابی عملکرد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد براساس مرحله اول الگوی اعتبار بخشی
 محسن فرمهینی فراهانی، مجید دارابی- جمشید نارنجکار -احیا گرشاسبی- ایران یوسفی
توسعه اموزش در علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6923    1391/06/16   2012/09/06    
مقایسه ی ابعاد تعامل استاد بین برنامه های درسی نظری و بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد
 مهدی سبحانی نژاد
توسعه اموزش در علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8302    1392/07/30   2013/10/22    
ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان
The evaluation professional ethics of faculty members from students viewpoint
 محسن فرمهینی فراهانی، حسن نجفی- مهدی سبحانی نژاد-رضا جعفری هرندی
توسعه اموزش در علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31787    1395/01/14   2016/04/02    
پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی
 محمدرضا شعیری
مشاوره و روان درمانی خانواده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8725    1392/03/31   2013/06/21    
اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی در ارتقا سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره
 مهدیه ملیانی ، رسول روشن چسلی، دکتر باقر ثنائی
مشاوره و روان درمانی خانواده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6867    1391/06/12   2012/09/02    
رهیافتی اسیب‌شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برون‌فکنی‌های افراد دچار اختلال ملال جنسیتی در ازمون رورشاخ
An pathology approach in the realm of culture and family: differentiating the projections of people with gender dysphoria disorder in the Rorschach test
 
مشاوره و روان درمانی خانواده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169619    1398/06/09   2019/08/31    
رهیافتی اسیب شناختی در گستره فرهنگ و خانواده: بررسی برونفکنی های افراد دچار اختالل ملال جنسیتی در ازمون رورشاخ
An pathology approach in the realm of culture and family: differentiating the projections of people with gender dysphoria disorder in the Rorschach test
 
مشاوره و روان درمانی خانواده
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137179    1398/03/30   2019/06/20    
ALGORITHMIC ASPECTS OF THE INDEPENDENT 2-RAINBOW DOMINATION NUMBER AND INDEPENDENT ROMAN f2g-DOMINATION NUMBER
 
Discussiones Mathematicae Graph Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137637    1399/12/03   2021/02/21    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 835 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی