جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر کاربری بر مقدار کربن الی و واکنش خاک و تغییرات مکانی انها در اراضی کشاورزی جنوب تهران
ٍِEffect of land utility on organic carbon and pH and their spatial variability in agricultural lands of Southern Tehran
 شکوه قاسمی، حسین ترابی گلسفیدی، شکوه قاسمی
همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8148    1391/12/17   2013/03/07    
بررسی وضعیت اهن قابل جذب و پهنه بندی ان با استفاده از روش کریجینگ در خاک های اراضی کشاورزی جنوب تهران
Study of iron availability and its mapping by kriging method in agricultural lands in Southern Tehran
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد
همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8149    1391/12/17   2013/03/07    
تجزیه و تحلیل زمین اماری سرب قابل جذب در خاک های اراضی کشاورزی جنوب تهران
Spatial variability of Lead available content in soils of Southern Tehran
 شکوه قاسمی، حسین ترابی گلسفیدی، شکوه قاسمی
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8150    1391/12/20   2013/03/10    
بررسی زیست محیطی حد کفایت یا کمبود عناصر غذایی اهن و روی در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از GIS و تکنیک زمین امار
Study of environmental effects of deficiency or optimum contents of iron and zinc by GIS and geostatistical techniques in soils of agricultural lands in Southern Tehran
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8151    1391/12/20   2013/03/10    
توسعه روش جستجوی هماهنگی در حل مسائل بهینهسازی: مطالعه موردی در زمان بندی تولید ماشین های موازی
Developing harmony search algorithm for solving optimization problems: a case study in parallel machine production scheduling problem
 ایمان رستگار، راشد صحرائیان
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8158    1392/06/25   2013/09/16    
طراحی دو هدفه شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن معیارهای همبسته در محیط فازی
 مهتاب شرافتی زنگنه ، مهدی بشیری
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8260    1392/04/01   2013/06/22    
طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای کشف تغییر، تشخیص عامل انحراف و تعیین اندازه شیفت به طور همزمان در بردار میانگین فرایندهای چند مشخصه وصفی-متغیر
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9483    1393/06/10   2014/09/01    
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظرگرفتن مراکز جمع اوری چند بخشی در شرایط عدم قطعیت و حل ان با دو الگوریتم ابتکاری و فرا ابتکاری
 مهدیه شیری ، مهدی بشیری
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30870    1394/06/22   2015/09/13    
مدل تصمیم گیری گروهی سازشی فازی تردیدی با در نظر گرفتن وزن تصمیم گیران به‌منظور ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های تولیدی (صنعت کشتی سازی)
 سعید گلزار راغب، سید میثم موسوی، حسین گیتی نورد، بهنام وحدانی
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42612    1395/06/16   2016/09/06    
تخمین نقطه¬ی تغییر پله¬ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با استفاده از روش های ماکزیمم درستنمایی و خوشه بندی
 میربیک، ح.ر.، برادران کاظم زاده، ر.، امیری، ا.
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42406    1395/06/30   2016/09/20    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 940 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی