جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شواهدی از الگوی بیان ژنها در نقش عامل رونویسی AP2EREBP در پاسخ به تنش شوری
evidence from gene expression patern in the potential rule of APEREBP transcription factor in responce to salinity stress
 امیرمحمد ناجی، الهام امینی
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10059    1392/12/10   2014/03/01    
بررسی تعداد قطعات بیان شده در شرایط تنش وبدون تنش در گندم نان
evaluation of the number of TDF expressed under salinity stress and normal condition in wheat
 الهام امینی، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی
همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10061    1393/02/30   2014/05/20    
زنان و پروژه زیبایی (مطالعه معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی)
the women and beautiful project stdy of mental meaning
 امیر رستگار خالد
زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9275    1392/12/29   2014/03/20    
بررسی تعارض شغلی خانوادگی زنان سرپرست خانوار
Job Family Conflict female-headed households
 امیر رستگار خالد
زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31028    1393/07/01   2014/09/23    
زنان، دینداری و مادری
the women relijionous and motherhood
 امیر رستگار خالد
زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42598    1395/01/30   2016/04/18    
اثرات یک دوره تحت مزمن درمان با یک داروی بنزودیازپین بر ازمون حافظه در ماز وای در موش نژاد ویستار
Effects of a subchronic course of treatment with a benzodiazepin drug on memory status in Y-maze task in Wistar rats
 تاجماه ممبینی، محمد کمالی نژاد
5th International conference of Cognitive Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9345    1392/02/17   2013/05/07    
بروز ضایعات تاولی در اندام تحتانی پس از عمل جراحی سزارین با بیهوشی داخل نخاعی
Bulla formation in lower extrimity post caesarian section with spinal anesthesia
 اطهر معین، پروین دلاور، رضا لشکریان
مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9285    1392/09/01   2013/11/22    
گزارش یک مورد پورپورای ترومبوسیتوپنیک در حاملگی
ThromboticThrombocytopenic purpurain pregnancy:A case report
 فرزانه گلفام
مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
Endnote  XML  Paper ID : 1638    1385/01/01   2006/03/21    
بررسی عفونت پنومونی در بیماران جراحی شده بستری در بخش مراقبت های ویژه
 علی دواتی، پیوندی حسن،توکلی حسن،مولوی بهنام،،احمدی املی هادی،حدادی اذر،یزدان خواه کناری عادل
مجله انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
Endnote  XML  Paper ID : 489    1387/06/01   2008/08/22    
رعایت مسایل اخلاقی نسبت به سالمندان
elderly
 ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
دومین کنگره اخلاق پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9280    1393/03/03   2014/05/24    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 942 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی