جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقاومت انتی بیوتیکی باکتریهای جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان دانشگاهی در تهران، ایران
Antibiotic resistance of bacteria isolated from clinical specimens in a university hospital in Tehran, Iran
 محمد رضا جلالی ندوشن، حوریه صادری، احسان کاظمی مقدم، عطیه دربندی
15th International Iranian Congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9861    1393/06/04   2014/08/26    
مقاومت ضدمیکربی سویه های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران در تهران، ایران
Antimicrobial resistance of Acinetobacter spp. strains isolated from patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، بابایی، برومندی، صاحب نسق
15th International Iranian Congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9476    1393/06/04   2014/08/26    
شیوع مقاومت به 15 داروی ضدمیکربی در سودوموناس ایروجینوزا جداشده از بیماران در تهران، ایران
The prevalence of resistance to 15 antimicrobial drugs in Pseudomonas aeruginosa recovered from patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، بساطیان، برومندی، صاحب نسق
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9477    1393/06/04   2014/08/26    
ارزیابی باکتریهای جداشده از سواب واژن در زنان در بیمارستان پارس در تهران، ایران
Evaluation of the bacteria recovered from vaginal swabs in women in Pars hospital at Tehran, Iran
 حوریه صادری، موسوی، برومندی، صاحب نسق
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9478    1393/06/04   2014/08/26    
مقایسه تست دیفوزیون سفوکسیتین و PCR ژن mecA برای شناسایی MRSA
Comparison cefoxitin disk diffusion test and PCR MecA gene for detection of MRSA
 ثاره سادات حسینی، حوریه صادری، محمد نیاکان، محمد ایمان عینی
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9865    1393/05/04   2014/07/26    
تاثیر مهاری کاملیا سینسیس روی پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماری های پریو دنتال
Inhibitory effects of Camellia scinces on the periodontal diseases causing anaerobic bacterium Porphyromonas gingivalis
 لیلا رحیم وندخانقشلاقی، محمد نیاکان، جلایر.رحیم وند
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30982    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر اکسید روی و نیترات نقره نانوذره بر استاف اریوس و اسینتو باکتر و سودو موناس
 الهام اسمعیلی، محمد نیاکان، اسمعیلی
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30983    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تراکم دو گونه کدو (حلوایی و تنبل) به عنوان گیاه پوششی و ابیاری تابستانه بر برخی صفات کمی و
Effect of squash plant density and pumpkins species as a cover cropp and summer irrigation on
 حمیده امین املشی، محمدحسین فتوکیان، املشی-امیرشکاری
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9853    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر روشهای اسمو پرایمینگ بر خصوصیات جوانهزنی بذر زیره سبز
Evaluation effect of osmoprming methods on seed germination features of cumin (Cuminum cyminum
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، شکوفه غلامی، زینب کبری پیشوا
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9691    1393/06/02   2014/08/24    
مطالعه اثر تنش شوری بر شاخصهای رشد گیاهچه و بنیه بذر بذور گیاه دارویی بالنگو
Effect of salinity on seedling growth and seed vigor indices of Lallemantia royleana medicinal plant
 زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، زینب کبری پیشوا ، شکوفه غلامی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9659    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 956 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13337

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی