جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر اکسید روی و نیترات نقره نانوذره بر استاف اریوس و اسینتو باکتر و سودو موناس
 الهام اسمعیلی، محمد نیاکان، اسمعیلی
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30983    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر تراکم دو گونه کدو (حلوایی و تنبل) به عنوان گیاه پوششی و ابیاری تابستانه بر برخی صفات کمی و
Effect of squash plant density and pumpkins species as a cover cropp and summer irrigation on
 حمیده امین املشی، محمدحسین فتوکیان، املشی-امیرشکاری
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9853    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر روشهای اسمو پرایمینگ بر خصوصیات جوانهزنی بذر زیره سبز
Evaluation effect of osmoprming methods on seed germination features of cumin (Cuminum cyminum
 شکوفه غلامی، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، شکوفه غلامی، زینب کبری پیشوا
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9691    1393/06/02   2014/08/24    
واکنش رشد رویشی گندم به کاربرد مویان و کود های شیمیایی و زیستی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، فضلی خانی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9640    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی جوانه زنی لاین های جو در مزرعه
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، شاکری مهر
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9641    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تنوع بنیه بذر لاین های جو زراعی
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، سیفی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9642    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاهان رازیانه، کاسنی و خرزهره بر کنترل عامل قارچ بذر زاد
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیسی نژاد
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9644    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاهان انغوزه، سرخارگل و بالنگو علیه عامل قارچی
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، پراور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9645    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر رطوبت خاک در زمان پرشدن دانه بر بنیه بذر بالنگو شهری و شیرازی
 علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، پراور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9646    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر جیبرلین، نیترات پتاسیم، نور و خراش مکانیکی برجوانه زنی بذر گیاه دارویی تاتوره
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، بخت اور
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9647    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 963 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی