جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

الگوی مقاومت انتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی سودوموناس ائروجینوزا
Antibiotic resistance pattern in clinical isolates of P. aeruginosa isolated in selected hospitals in Tehran
 فاطمه رضایی، حوریه صادری، دکتر برومندی
دومین کنگره باکتری شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8582    1392/07/10   2013/10/02    
Antioxidant Activity, Phenolic and Flavonoid Contents of Some Iranian Echium Plants in Different Geographical Locations
 سکینه عباس زاده چاری، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8586    1392/02/20   2013/05/10    
Secondary Metabolite Contents and Antioxidant Enzyme Activities of Cichorium intybus Hairy Roots in Response to Zinc
 بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9078    1392/05/01   2013/07/23    
بهبود تولید هیپریسین و هیپرفورین با نانواکسید اهن روی در کشت سوسپانسیون سلولی گل راعی
Improvement of hypericin and hyperforin production using zinc and iron nano-oxides as elicitors in cell suspension culture of John’swort (Hypericum perforatum L)
 ابراهیم شرفی، محمدحسین فتوکیان، خیامنکویی-شرفی-داودی-میزایی-حسنلو
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9105    1392/10/08   2013/12/29    
Effect of different treatments on breaking dormancy of Teucrium chamaedrys L. seed
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، حاجی برات- حاجی برات
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9505    1393/06/10   2014/09/01    
Expression Pattern of pmt, erf1 and jap1 Genes in Nicotiana benthamiana and Atropa belladonna Plants under UV Radiation, Wounding and Methyl Jasmonate Treatments
 لیلا امرایی، فرح کریمی
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31126    1393/11/26   2015/02/15    
سیستم های فتوسنتزی و انتی اکسیدانی گیاه اندروگرافیس پانیکولاتا تحت غلظت های مختلف چای کمپوست
Photosynthesis and antioxidative systems of Andrographis paniculata as affected by compost tea rates
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85624    1397/05/12   2018/08/03    
ارزیابی مرفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیتهای فندق در شمال ایران
Morphophysiological and Phytochemical Diversity of Hazelnut (Corylus avellana L.) Populations in Northwestern Iran
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169818    1401/06/14   2022/09/05    
میزان روغن بذر و پروفایل اسیدهای چرب در جمعیت های ایرانی کبر
Seed Oil Content and Fatty Acids Profile in Populations of Iranian Caper (Capparis spinosa L.)
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169838    1401/01/12   2022/04/01    
تنوع اسانس جمعیت های Stachys laxa Boiss. & Buhse در شمال ایران
Essential Oil Diversity among Stachys laxa Boiss. & Buhse Populations in North of Iran
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169847    1400/05/24   2021/08/15    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 972 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی