جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثرات کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و عوامل تولید گیاه دارویی سنبل الطیب
Effects of Chemical and Biofertilizers on Yield and Production Factors of Valerian (Valeriana officinalis L.)
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159343    1400/09/16   2021/12/07    
استخراج و خالص سازی ماده ضد سرطان بدر سیاه دانه تیموکینون به روش HPLC تهیه ای.
Extraction and Purification of Anticancer Thymoquinone from Seeds of Nigella sativa by Preparative High-performance Liquid Chromatography
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148192    1399/04/11   2020/07/01    
تنوع ژنتیکی جمعیت های ایرانی خرفه بر اساس صفات ریختی و بیوشیمیایی
Genetic Diversity of Purslane Populations of Iran Based on Some Morphological and Biochemical Traits
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148193    1399/04/11   2020/07/01    
تنوع ژنتیکی جمعیت های خرفه براساس صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
Genetic Diversity of Purslane Populations of Iran Based on Some Morphological and Biochemical Traits
 
Journal of Medicinal Plants and By-products
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148207    1399/10/06   2020/12/26    
تاثیر گل درمانی در کاهش اختلال های رفتاری کودکان دبستانی
 محمدرضا شعیری
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8727    1392/06/28   2013/09/19    
بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس سوگیری مذهبی (شمس) در دانش اموزان مقطع دبیرستان شهر تهران
Psychometic Properties of Religious Orientation Scale in Tehran High School Students - Priliminare study
 محمدرضا نایینیان
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8588    1392/06/26   2013/09/17    
مطالعه مقدماتی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی
Factorial Structure, Validity And Reliability Of General Health Quesstionairecale (GHQ-28) In Iranian Adolescents - Priliminare study
 محمدرضا نایینیان
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8590    1392/06/26   2013/09/17    
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) در نمونه ای از دانش اموزان ایرانی
Psychometic Properties of Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (DASS-21) in A Samle of Iranian Students
 محمدرضا نایینیان
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8592    1392/06/26   2013/09/17    
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان: تفاوت های بهداشت روانی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، جنس و سن
Health Relasted Quality Of Life In Adolescents- Differences In Mental Health,Socio- Economic Status, Sex And Age
 محمدرضا شعیری، محمدرضا نایینیان
روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8659    1392/03/25   2013/06/15    
اثربخشی درمانگری شناختی - رفتاری مبتنی بر برنامه مقابله ای کندال بر اختلال های اضطرابی . رویکردی فراتشخیصی
the effective cognitive- behavioral therapy based on kandal program on anxiey disord transdiagnostic approach:
 فیروزه ضرغامی، لیلا حیدری نسب، محمدرضا شعیری
روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31428    1394/07/01   2015/09/23    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 973 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی