جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

الگوی تولید VEGF در رده های سلولی بدخیم خونی
Patterns of VEGF production in hematopoietic malignant cell lines
 فاطمه حاجی قاسمی
15th Annual Congress Of Iranian Society Of Pathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9684    1392/08/15   2013/11/06    
دموکراسی دیجیتال
 ابوالفضل ذوالفقاری
ماهنامه رایانه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9689    1393/07/10   2014/10/02    
پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی-تعاملی
 محسن مراثی، عرفان قادری
مجله جهانی رسانه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9699    1393/03/01   2014/05/22    
تغییرات در فعالیت انزیمهای پکتین متیل استراز، پلس گالاکتوروناز، کاتالاز و پراکسیداز همراه با کاهش علایم سرمازدگی تحت اثر تیمارهای اب گرم و 1-متیل سیکلو پروپن
Changes in pectin methylesterase, polygalacturonase, catalase andperoxidase activities associated with alleviation of chilling injury inpersimmon by hot water and 1-MCP treatments
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9700    1393/07/10   2014/10/02    
تاثیر لاکتات کلسیم در تلفیق با اب گرم بر خرمالو
Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage
 فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی و اورنگ خادمی
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84740    1396/11/14   2018/02/03    
تیمارهای قبل از برداشت جیبرلین و کلرید کلسیم عامل بهبود دهنده کیفیت فلفل دلمه ای در طول انبار
Pre-harvest CaCl2 and GA3 treatments improve postharvest quality of green bell peppers (Capsicum annum L.) during storage period
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85224    1397/03/29   2018/06/19    
تاثیر اشعه گاما روی انتی اکسیدانها، خواص میکروبیولوژیکی و شلف لایف اریل های انار رقم ملس ساوه
Effect of gamma irradiation on antioxidants, microbiological properties and shelf life of pomegranate arils cv. ‘Malas Saveh?
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85577    1397/10/26   2019/01/16    
کاهش عارضه های فیزیولوژیکی در پسته توسط کود الی و گچ
Amelioration of physiological disorders in pistachio nuts by organic manure and gypsum
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106049    1397/11/02   2019/01/22    
Effects of salicylic acid and ultrasound treatments on chilling injury control and quality preservation in banana fruit during cold storage
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106270    1398/02/10   2019/04/30    
زنجیره تامین دوسطحی بادر نظر گرفتن چند خرده فروش همراه با قیمت گذاری و تقاضای عیر خطی
Two-Echelon Supply Chain Considering Multiple Retailers with Price and Promotional Effort Sensitive Non-Linear Demand
 
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85785    1397/08/20   2018/11/11    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 973 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی